regelingen

Wet giraal effectenverkeer

Voor de bescherming van uw vermogen kunt u gebruikmaken van verschillende regelingen. Van Lanschot valt onder het depositogarantiestelsel, het beleggerscompensatiestelsel en de bescherming van de Wet giraal effectenverkeer.

De manier waarop uw vermogen wordt beschermd is verschillend. De eerste twee stelsels werken met een vergoeding. Dit betekent dat u bij faillissement van Van Lanschot mogelijk in aanmerking komt voor een vergoeding tot een bepaald maximum.

In het schema ziet u de vragen en antwoorden over de drie regelingen. Onder het schema vindt u uitgebreide uitleg over de Wet giraal effectenverkeer. (Op andere pagina's leest u meer over het  Beleggerscompensatiestelsel en het Depositogarantiestelsel).

Depositogarantiestelsel Beleggerscompensatiestelsel Wet giraal effectenverkeer
Voor wie?
  •  een natuurlijke persoon
  • een kleine, middelgrote en grootzakelijke onderneming
  • een natuurlijke persoon
  • een kleine onderneming

NB Professionele beleggers en marktpartijen komen niet in aanmerking

Alle beleggende klanten (particulier, zakelijk, professionele beleggers)
Maximale vergoeding?
 €100.000,-  € 20.000,-
Deze wet werkt niet met een vergoeding. Uw beleggingen vallen buiten het faillissement
Voor wat?

Vergoeding voor uw geld op:

  • betaalrekeningen
  • spaarrekeningen
  • rekeningen LijfrenteSparen
  • levenslooprekeningen
  • effectenrekeningen
  • deposito's
Vergoeding voor uw geld en uw beleggingen op uw effectenrekening

Uw beleggingen en (een gedeelte van) de door u verstrekte zekerheden in verband met het aangaan van derivatentransacties. Edelmetalen op rekening vallen er niet onder.

Derivatenposities vallen er per 1 april 2016 onder.

Wanneer? Bij faillissement van Van Lanschot
Bij faillissement van Van Lanschot en als de vermogensscheidingsregels onjuist zijn nageleefd.
Bij faillissement van Van Lanschot.

1. Voor wie?

Wanneer komt u in aanmerking bescherming door de Wet giraal effectenverkeer?

U komt in aanmerking voor bescherming als u een effectenrekening hebt op uw naam. U komt dus niet in aanmerking als u een wettelijke vertegenwoordiger bent (bijvoorbeeld een ouder, gemachtigde of bewindvoerder). De beleggingen van degene die u vertegenwoordigt zijn wel beschermd.

2. Maximale vergoeding?

Deze wet werkt niet met een vergoeding. Uw beleggingen vallen buiten het faillissement. Daarmee is uw totale positie in beleggingen beschermd door de wet. Voor uw posities in derivaten geldt deze bescherming per 1 april 2016 .

3. Voor wat?

Uw beleggingen komen in aanmerking voor de bescherming, met uitzondering van uw posities in girale edelmetalen op rekening.

Als u transacties in derivaten doet moet u ons soms zekerheden geven. In welke gevallen dit moet blijkt uit de voorwaarden. U mag ons deze zekerheden geven in de vorm van geld of beleggingen op uw rekening. Uw rechten en verplichtingen uit de derivatentransacties en de eventueel door u gegeven zekerheden vallen in ons afgescheiden derivatenvermogen. Daarmee worden deze zekerheden ook beschermd onder de Wet giraal effectenverkeer vanaf 1 april 2016. Als deze zekerheid in de vorm van geld is gegeven valt mogelijk niet alles onder de bescherming.  U kunt dan nog wel voor dit geld aanspraak maken op het depositogarantiestelsel. Het is daarom verstandiger om als zekerheid voor uw derivaten transacties beleggingen te geven. Deze worden altijd beschermd door de Wet giraal effectenverkeer. Overige gelden op uw effectenrekening vallen niet onder de bescherming van de Wet giraal effectenverkeer.

4. Wanneer?

Wanneer komt u in aanmerking voor een vergoeding?

Van Lanschot leeft de regels van vermogensscheiding na. De Autoriteit Financiële Markten controleert of de bank voldoet aan de regels die gelden voor vermogensscheiding. Deze regels zorgen ervoor dat als Van Lanschot failliet gaat, de beleggingen van onze klanten zijn afgescheiden van het vermogen van de bank. Daardoor vallen de beleggingen van klanten niet in de failliete boedel van de bank.

5. Hoe werkt het verder?

Bij een faillissement van een bank zal een curator worden aangesteld. Die zal een opsomming maken van vermogen van de bank dat onder het faillissement valt. Hier vallen de beleggingen van klanten buiten als dit goed is vastgelegd. Voor de derivaten transacties van klanten waarbij de bank als tussenpersoon is opgetreden geldt dat de curator uit twee manieren van afwikkeling kan kiezen. De curator kan de derivatenposities samen met de door u gegeven zekerheden, aan een andere bank overdragen. Op die manier blijven uw derivatentransacties in stand en zal u de betreffende derivatentransacties bij die andere bank kunnen voortzetten. De andere mogelijkheid is dat uw derivaten posities worden beëindigd en uw vordering (grotendeels) terug krijgt in geld.

6. Hebt u meer vragen?

U kunt altijd contact met ons opnemen.

Deze informatie is opgesteld op 15 december 2015. Wij passen deze informatie zo snel mogelijk aan als dit nodig is.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel