Familiegesprek in keuken

Schenken aan uw kind of kleinkind

Schenken
 • Fiscaal vriendelijk vermogen overdragen
 • Investeer in de droom van uw (klein)kind
 • Leer uw (klein)kind verstandig met vermogen om te gaan

Schenken? Begin met een schenkingsplan

Schenken aan kinderen of kleinkinderen is niet alleen leuk, het is ook fiscaal aantrekkelijk. Maar welke mogelijkheden zijn er precies en wat zijn de spelregels? Hoeveel impact heeft het op uw financiële situatie? En houdt u straks wel genoeg over? Belangrijke zaken om rekening mee te houden. Daarom is het verstandig om een schenkingsplan te maken.

In vijf stappen naar een goed schenkingsplan!

Schenken
 1. Bepaal aan wie wilt u schenken.
 2. Kies de juiste schenkingsvorm.
 3. Geef aan of en in welke mate u zeggenschap over uw vermogen wilt behouden.
 4. Geef aan hoeveel u wilt schenken. Het belastingvrije schenkbedrag is in 2022 € 5.677,- per kind.
 5. Bekijk de veel gestelde vragen over schenken aan uw kind of kleinkind.
 

Aan wie kunt u schenken?

Schenken aan (klein)kind

Zo bijzonder om uw kinderen of kleinkinderen te helpen bij de aankoop van een huis of door hun studie te betalen, zonder dat ze daar belasting over betalen? Maar waar moet u allemaal rekening mee houden?

Lees meer over schenken aan (klein)kind

Schenken aan een ander

Regelmatig willen onze klanten aan anderen schenken dan aan de directe familie. Maar kan dat wel belastingvrij? En wat zijn dan de regels? Hanneke Kroonenberg zet uiteen waar u op moet letten als u aan een ander wilt schenken.

Lees meer over schenken aan een ander

Schenken aan een goed doel

Weleens nagedacht om aan een goed doel te schenken?  Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een eenmalige gift of periodiek. Als u met uw vermogen een positieve bijdrage wilt leveren aan één of meer maatschappelijke thema’s zult u een aantal afwegingen en keuzes moeten maken.

Lees meer over schenken aan een goed doel

Welke vormen van schenken zijn er?

Direct schenken in geld of beleggingen

Direct schenken in geld of beleggingen

Hebt u voldoende vermogen opgebouwd voor uw eigen toekomst? Dan kunt u direct schenken vanuit het resterende vermogen. Tot een bepaald bedrag kunt u daarbij gebruik maken van een belastingvrijstelling. Geld overmaken op de rekening van uw (klein)kind is de meest voorkomende manier van schenken. Als u effecten (aandelen, obligaties, beleggingsfondsen en dergelijke) schenkt en uw kind heeft een rekening bij dezelfde bank, dan is het meestal mogelijk om deze effecten kosteloos over te boeken.

Schenken van onroerend goed

Schenken van onroerend goed

Wanneer u onroerend goed schenkt, maakt het voor de schenkbelasting uit of dit een woning of ander onroerend goed betreft. Zo wordt voor woningen de WOZ-waarde als uitgangspunt genomen. Is de werkelijke waarde hoger, dan wordt over het meerdere geen schenkbelasting geheven. Voor ander onroerend goed is de werkelijke waarde het uitgangspunt. Naast de schenkbelasting moet u ook rekening houden met overdrachtsbelasting.

Schenken van ondernemingsvermogen

Schenken van ondernemingsvermogen

Bij schenking van uw onderneming kunt u mogelijk gebruikmaken van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). In dat geval gelden ruime vrijstellingen voor de schenkbelasting. De eerste € 1.134.403 is vrijgesteld, over het meerdere hebt u een vrijstelling van 83%. Over de resterende 17% betaalt u dus schenkbelasting. Ook de inkomstenbelastingclaim in box 1 of box 2 kan worden doorgeschoven. Er zijn echter veel voorwaarden waar u aan moet voldoen als u van de mogelijkheden van de BOR gebruik wilt maken. Ook hier is van het belang om vooraf met uw fiscalist te overleggen.

Schenken van een lijfrentepolis

Schenken van een lijfrentepolis

Hebt u nog een ‘oud regime’ lijfrentepolis? Dan kunt u deze gebruiken in uw schenkingsplan. U kunt deze polissen op twee manieren schenken. De meest voorkomende manier is dat het tot uitkering komende lijfrentekapitaal omgezet wordt in een periodieke lijfrente-uitkering op naam van uw meerderjarige (klein-)kind.

Hoe behoudt u zeggenschap over het vermogen?

 • Familiefonds

  Bij deze vorm wordt er een scheiding aangebracht tussen het juridische eigendom (de zeggenschap) en het economische eigendom (het bezit) van het vermogen dat u wilt schenken.

  Een voorbeeld hiervan is het oprichten van een Familiefonds (Fonds voor gemene rekening). Er kunnen verschillende redenen zijn om vermogen over te dragen met gebruikmaking van een Familiefonds. Bijvoorbeeld:

  • (groot-)ouders willen met het oog op besparing van toekomstige erfbelasting wel vermogen overdragen, maar niet dat hun (klein)kinderen zelf kunnen bepalen waar ze het vermogen aan besteden.
  • vermogende families hebben de behoefte om het familievermogen bijeen te houden en de volgende generatie vertrouwd te maken met omgaan met vermogen. Zie voor uitgebreidere informatie de FamiliefondsWijzer van Van Lanschot.

   

 • Schenken op papier: schenken onder schuldigerkenning

  Een schenking onder schuldigerkenning wordt ook wel een schenking ‘op papier’ genoemd. Schuldigerkenning is ook een veelgebruikte methode om te schenken en tegelijkertijd zelf de beschikking over het vermogen te houden. U schenkt dan een som geld en blijft dat geschonken bedrag schuldig aan uw kinderen. U leent het geld als het ware onmiddellijk weer terug van uw kinderen. Jaarlijks moet u de kinderen 6% rente betalen over het bedrag van hun vordering.

  Hiervoor moet u wel naar de notaris. In een notariële akte schenkt u uw kind een vordering op u en u krijgt dus een schuld aan uw kind. Die schuld hoeft u pas af te lossen als uzelf of uw partner overlijdt. U moet jaarlijks daadwerkelijk 6% rente over het bedrag van de schuld aan uw kind overmaken. Afgezien van de jaarlijkse rentebetaling houdt u dus de beschikking over het vermogen.

  Deze vorm van vermogensoverheveling wordt ook vaak gebruikt als het vermogen ‘vast’ zit in bijvoorbeeld onroerend goed (in box 3).

 • Vermogen onder bewind

  Bij een schenking onder bewind beheert iemand anders het geld voor uw kind(eren). Daarvoor legt u de schenking vast met een schenkingsovereenkomst. Dat kan met behulp van een notariële akte, maar dat kunt u ook zelf regelen via een onderhandse akte. U bepaalt zelf wie als bewindvoerder wordt aangesteld; meestal is dat een van de ouders. Daarnaast bepaalt u tot welke leeftijd het bewind van toepassing is, bijvoorbeeld tot de 27e verjaardag. Uw kind kan alleen met toestemming van de bewindvoerder over het vermogen beschikken.

  Het is wel goed om u te realiseren dat uw kind na vijf jaar aan de rechter kan verzoeken het bewind te laten vervallen. Als u dat wilt voorkomen, kunt u in de schenkingsakte een clausule opnemen dat u in dat geval de mogelijkheid hebt om de schenking te herroepen.

Schenkingsvrijstelling

Wat zijn de vrijstellingen voor schenken in 2022?

Als ouder mag u jaarlijks een schenking doen zonder daar belasting over te hoeven betalen. Dit wordt de schenkingsvrijstelling genoemd. De hoogte wordt jaarlijks aangepast door de belastingdienst. Ook zijn er eenmalige vrijstellingen die verschillen afhankelijk voor welk doel ze worden gebruikt.  Ook als grootouder kunt u schenken aan uw kleinkind zonder daarover belasting te betalen. De vrijstellingen zijn dan wel anders. 

In onderstaande tabel leest u wat de hoogte is van deze vrijstelling voor kinderen in 2022.
Aan wie wilt u schenken?
Jaarlijkse vrijstelling in 2022
Eenmalig reguliere vrijstelling
Eenmalig vrijstelling studie
Verhoogde vrijstelling eigen woning
Kind tot 18 jaar
€ 5.677
Kind 18 tot en met 39 jaar
€ 5.677
€ 27.231
€ 56.724
€ 106.671
Kind ouder dan 40
€ 5.677
Kleinkind tot 18 jaar
€ 2.274
Kleinkind 18 tot en met 39 jaar
€ 2.274
€ 106.671
Kleinkind ouder dan 40 jaar
€ 2.274
Schenkbelasting

Wat zijn de tarieven voor schenkbelasting in 2022?

Is het schenkingsbedrag hoger dan de vrijstellingen zoals hierboven? In onderstaande tabel ziet u wat de ontvanger moet betalen aan schenkbelasting.

Ontvanger(s)
% tot € 130.425
% € 130.425 en meer
Partner/kinderen
10%
20%
(Achter)kleinkinderen
18%
36%
Overige ontvangers
30%
40%

Veel gestelde vragen over schenken aan je (klein)kind

Meer informatie
 • Hoeveel mag ik schenken in 2022?
  De hoogte van dit bedrag hangt af van de relatie tussen de schenker en de ontvanger. U mag € 2.274 belastingvrij schenken aan een ander, bijvoorbeeld uw kleinkind, een vriend of een ondernemer. Ouders mogen € 5.677 belastingvrij schenken aan hun kind. Daarnaast zijn er mogelijkheden om eenmalig een belastingvrije schenking te doen voor woning, studie of algemene toepassing.
 • Hoeveel mag ik mijn kind belastingvrij schenken in 2022?
  In 2022 is dat € 5.677. Dit bedrag is in 2022 de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen van ouders aan hun kind. Onder 'kind' verstaat de belasting ook een pleegkind en een stiefkind.
 • Hoeveel geld mag ik belastingvrij schenken aan mijn kleinkind in 2022?
  Jaarlijks kunnen grootouders belastingvrij € 2.274 schenken per kleinkind. Als u meer schenkt dan het belastingvrije bedrag, dan moet uw kleinkind de schenking opgeven bij de belasting en schenkbelasting betalen. U kunt ook eenmalig gebruik maken van de verhoogde vrijstelling voor eigen woning van € 106.671. Uw kleinkind dient dan wel tussen de 18 en 40 jaar oud te zijn.
 • Wie moet aangifte doen van schenkingsbelasting als u schenkt aan uw kleinkind?
  Uw kleinkind kan direct zelf, nadat de schenking is ontvangen, aangifte doen. Maar in principe moet de ontvanger van de schenking uiterlijk vóór 1 maart van het jaar volgend op de schenking aangifte doen.  Als er door de grootouders vrij van recht is geschonken, doen zij zelf aangifte. In dat geval nemen zij het schenkingsrecht voor hun rekening. Dat is dan natuurlijk ook weer een schenking.
 • Wie moet er aangifte doen van schenkingsbelasting als u schenkt aan uw kind?
  Meerderjarige kinderen doen zelf aangifte. Bij schenkingen aan minderjarige kinderen doet een van de ouders, als vertegenwoordiger van het kind, aangifte. Als er door de ouders vrij van recht is geschonken, doen zij zelf aangifte. In dat geval nemen zij het schenkingsrecht voor hun rekening. Dat is dan natuurlijk ook weer een schenking.
 • Is het - gezien mijn financiële situatie - wel verstandig om te schenken?

  Het is belangrijk dat u zelf voldoende vermogen overhoudt om uw gewenste levensstijl te behouden, nu én in de toekomst. Zeker als u met een schenkingsplan gaat werken.

  U krijgt daarbij te maken met vraagstukken als: Ik heb op dit moment voldoende inkomsten, maar hoe ziet mijn inkomen er bij pensionering uit? Wat is de invloed van inflatie op mijn vermogen? Wat als het rendement op mijn vermogen tegenvalt?

  Wij kunnen dat met Vermogensregie voor u in beeld brengen. Daarbij analyseren we uw huidige en toekomstige inkomens- en vermogenspositie en vervolgens bekijken we samen met u in hoeverre u uw doelstellingen kunt realiseren. Daarmee wordt ook helder welke financiële ruimte u hebt om vermogen over te dragen.

 • Wat zijn de fiscale regels voor schenken aan een goed doel?

  Schenkingen aan goede doelen zijn voor de ontvanger vrijgesteld van schenkbelasting en voor uzelf fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De jaarlijkse schenking kent wel een drempel voordat er sprake is van fiscale aftrek. Is er sprake van een periodieke schenking (minimaal vijf jaar achter elkaar)? Dan heeft u niet te maken met deze drempel.

 • Wat zijn de regels voor schenken aan een ander, bijvoorbeeld neven en nichten?

  U mag € 2.274 belastingvrij schenken aan een ander, bijvoorbeeld uw neven of nichten. Maar ook bijvoorbeeld  een vriend of een ondernemer. U mag ook eenmalig een schenking doen van € 106.671 voor de aankoop of verbouwing van de eigen woning. Hierbij is de voorwaarde dat de ontvanger in de leeftijd tussen de 18 en 40 jaar moet zijn.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel