Risicometer Beleggen

Om een indicatie te geven van het risico dat een belegger met zijn portefeuille loopt, gebruiken aanbieders van beleggingsdiensten risicoprofielen. Zo kent Van Lanschot bijvoorbeeld een defensief of een offensief risicoprofiel. Voor de belegger is het echter lastig om de risicoprofielen van verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken op risico. Elke aanbieder heeft immers zijn eigen systematiek van risicoprofielen en zijn eigen uitleg daarbij. De Risicometer Beleggen - geïntroduceerd op 1 mei 2016 - brengt hier verandering in. Deze moet beleggers helpen bij het onderling vergelijken van risicoprofielen.

De Risicometer Beleggen is een gezamenlijk initiatief van een aantal aanbieders vertegenwoordigd in de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Hoe meet de Risicometer Beleggen het risico?

Het meten van het risico vindt plaats op basis van volatiliteit. Dit is de mate waarin de waarde van een portefeuille met beleggingen schommelt. Volatiliteit is een veel gebruikte maatstaf voor risico. De Risicometer Beleggen geeft van een beleggingsportefeuille die past bij een bepaald risicoprofiel een indicatie van de mate van volatiliteit op een schaal van 1 tot 7.

Hoe wordt de volatiliteit berekend?

Berekening vindt plaats op basis van door de VBA Beleggingsprofessionals aangeleverde historische gegevens. Daarmee is de Risicometer Beleggen een inschatting van de volatiliteit op basis van historische gegevens. Elk jaar wordt bekeken of aanpassing noodzakelijk is.

Waarom gebruiken we een schaal van 1 tot 7?

Deze schaal is gelijk aan de schaal die de European Securities and Markets Authority (ESMA) voorschrijft voor Europese beleggingsfondsen. Het is een ordinale schaal. Schaal 1 is bijvoorbeeld voor spaarproducten met een standaard deviatie van 0 tot 0,5. Schaal 7 is voor de meest risicovolle beleggingsproducten. Een gespreide portefeuille komt altijd ergens in het midden uit.

De exacte schaalindeling is gebaseerd op de Europese richtlijnen voor Essentiele Beleggingsinformatie (EBi). De verwachte standaard deviaties en correlaties komen uit de VBA Risicostandaarden. Daar nemen we voor volatiliteit het midden van de VBA-bandbreedtes.

Wat ‘doet’ de Risicometer Beleggen niet?

De Risicometer Beleggen is niet zondermeer toepasbaar op werkelijke klantportefeuilles. De Risicometer Beleggen meet niet alle vormen van risico. Zo wordt geen rekening gehouden met het kredietrisico, spreidingsrisico en het liquiditeitsrisico.

Gaan aanbieders de volatiliteit van de individuele klantportefeuille bewaken op basis van de Risicometer? Nee, de Risicometer Beleggen is niet gericht op individuele klantportefeuilles. De werkelijke volatiliteit van een individuele klantportefeuille kan hier dan ook van afwijken.

Wat gaat Van Lanschot hiermee doen?

De Risicometer Beleggen geeft van een beleggingsportefeuille die past bij een bepaald risicoprofiel een indicatie van de mate van volatiliteit op een schaal van 1 tot 7. Van Lanschot heeft vijf risicoprofielen waarbij we een indicatie geven van de mate van volatiliteit op een schaal van 1 tot 7. De kenmerken en risicometers van deze vijf profielen vindt u verderop.

Hoe hebben we per risicoprofiel de schaal bepaald?

Voor onze profielen kennen we kapitaalbandbreedtes op vermogenscategorieniveau en op het niveau van risicodragend, risicomijdend. Als je de kapitaalbandbreedte benut, krijg je een bandbreedte voor de verwachte standaard deviatie. Daarbij hebben we een inschatting gemaakt van wat redelijkerwijs te voorzien is als de meest offensieve en meest defensieve toekomstige invulling van een modelportefeuille . Onze risicobandbreedtes geven een keurige en rustig oplopende reeks van niet al te brede bandbreedtes.

Is het aanbieden van de Risicometer Beleggen verplicht?

Aanbieders zijn niet verplicht om de Risicometer Beleggen te gebruiken, maar wij hebben besloten om hier als Van Lanschot wel aan mee te doen.

Hieronder ziet u de kenmerken en risicometers van de risicoprofielen die wij gebruiken:

1. Inkomensgericht profiel

Als belegger met een inkomensgericht risicoprofiel belegt u grotendeels in risicomijdende beleggingen, zoals obligaties investment grade en liquiditeiten. U hecht vooral waarde aan een stabiel inkomen uit uw vermogen. Vermogensgroei komt op de tweede plaats. Misschien wilt u al op kortere termijn (een deel van) het belegde vermogen opnemen. U accepteert in een slecht beleggingsjaar een beperkt negatief rendement op uw belegde vermogen.

2. Defensief

Als belegger met een defensief risicoprofiel belegt u vooral in risicomijdende beleggingen, zoals obligaties investmentgrade en liquiditeiten. Ook belegt u deels in risicodragende beleggingen, zoals aandelen, obligaties high yield, onroerend goed en grondstoffen. U stelt een stabiele stroom aan inkomsten voorop, maar u streeft ook naar enige vermogensgroei op langere termijn. U accepteert een gematigd negatief rendement in een slecht beleggingsjaar.

3. Neutraal

Als belegger met een neutraal risicoprofiel belegt u zowel in risicomijdende beleggingen, zoals obligaties investment grade en liquiditeiten, als in risicodragende beleggingen, zoals aandelen, obligaties high yield, onroerend goed en grondstoffen. U hecht zowel aan inkomsten uit uw vermogen als aan vermogensgroei op lange termijn. U accepteert een negatief rendement in een slecht beleggingsjaar en u bent zich bewust van de risico’s die aan beleggen verbonden zijn.

4. Groeigericht

Als belegger met een groeigericht risicoprofiel belegt u vooral in risicodragende beleggingen, zoals aandelen, obligaties high yield, onroerend goed en grondstoffen. Ook belegt u deels in risicomijdende beleggingen, zoals obligaties investment grade en liquiditeiten. U hecht vooral aan vermogensgroei op lange termijn. Inkomen uit vermogen is veel minder belangrijk. U accepteert een aanzienlijk negatief rendement in een slecht beleggingsjaar en u bent zich bewust van de risico’s die aan beleggen verbonden zijn.

5. Offensief

Als belegger met een offensief risicoprofiel belegt u grotendeels in risicodragende beleggingen, zoals aandelen, obligaties high yield, onroerend goed en grondstoffen. U streeft naar vermogensgroei op lange termijn. U neemt bewust een groot risico om daarmee op de langere termijn een hoger rendement te behalen. U accepteert een zeer aanzienlijk negatief rendement in een slecht beleggingsjaar. U hebt veel kennis van en ervaring met risicodragende beleggingen en u bent zich zeer bewust van de risico’s die daaraan verbonden zijn. U realiseert zich dat u uw vermogen kunt verliezen.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot