De kracht van herhaling: periodiek schenken

Andrew Mackay
Andrew Mackay
Charity & Impact Investing Specialist
 1. Inspiratie
 2. Vermogensregie
 3. Schenken
 4. De kracht van herhaling: periodiek schenken
blog
22 september 2021

De kracht van herhaling: periodiek schenken

Met periodieke giften bereikt u vaak meer dan met incidentele hulp. In deze blog brengen we de fiscale voorwaarden en enkele aandachtspunten van meerjarige ondersteuning voor u in kaart.
grootmoeder kind museum schilderij kunst

In een serie van vier blogs besteedt Van Lanschot aandacht aan het schenken aan goede doelen. U kunt op verschillende manieren schenken. Deze blog gaat over de periodieke gift.

Geven aan goede doelen doen we om een positieve bijdrage te leveren aan een maatschappelijk thema. Veel gevers aan goede doelen willen ‘een verschil maken’ en bijdragen aan effectieve oplossingen voor problemen die mens, dier of de aarde raken. Maar ook persoonlijke passies en interesses kunnen bepalend zijn voor een gever, zoals muziekonderwijs of het behoud van cultureel erfgoed.

In een notariële akte kunt u ook eigen aanvullende voorwaarden vastleggen

Met periodiek geven bereikt u meer

Met meerjarige ondersteuning, bijvoorbeeld via periodieke giften, kan vaak meer bereikt worden dan met incidentele hulp. De meeste mensen kiezen echter niet voor een periodieke gift. Overweegt u juist wel (vaker) periodiek te schenken? In deze blog brengen we de fiscale voorwaarden en enkele aandachtspunten van meerjarige ondersteuning voor u in kaart.

Fiscale voorwaarden en kenmerken periodieke gift 

 • Tenminste één keer per jaar maakt u een bedrag over naar een instelling die bij de belastingdienst is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of naar een vereniging die aan bepaalde eisen voldoet (zie onze CharityWijzer).
 • De bedragen zijn steeds hetzelfde.
 • De gift wordt minimaal vijf jaar achter elkaar gedaan. 
 • Een gift aan een culturele ANBI mag u bij het berekenen van de aftrek met 25% verhogen, met een maximum van € 1.250.
 • Er mag geen tegenprestatie tegenover staan.
 • De gift is vastgelegd bij een notaris of in een onderhandse akte van schenking. 
 • U kunt een periodieke gift in geld of in natura afspreken.
 • Periodieke giften kunnen voortijdig eindigen bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid van de gever en bij faillissement of verlies van de ANBI-status van het goede doel.
 • In tegenstelling tot de eenmalige gift geldt voor de aftrek van periodieke giften geen aftrekdrempel. Wel geldt er sinds 4 oktober 2022 een maximaal aftrekbaar bedrag van € 250.000 per jaar.

Overgangsrecht

Voor periodieke giften die voor 4 oktober 2022, 16:00 uur al waren ingegaan geldt een overgangsrecht; deze periodieke giften blijven tot en met 31 december 2026 volledig aftrekbaar.

3 aandachtspunten

Aandachtspunt 1

Notariële of onderhandse akte

Vooral bij een omvangrijke of complexe gift (bijvoorbeeld een kunstverzameling) is een notariële overeenkomst aan te bevelen. U kunt daarin ook eigen aanvullende voorwaarden vastleggen. 

Sinds 2014 is het mogelijk om overeenkomsten onderhands en rechtstreeks met het goede doel aan te gaan. Let op: de schenker en het goede doel moeten desgevraagd de overeenkomst kunnen overleggen aan de Belastingdienst. Op de website van de Belastingdienst staan enkele modelovereenkomsten

Aandachtspunt 2

Periodieke gift in natura

Een gift in natura is een gift in een andere vorm dan geld, zoals een verzameling schilderijen, een kunstvoorwerp of aandelen in een vennootschap. Periodieke giften in natura worden op dezelfde wijze behandeld als giften in geld. Bij de schenking van één enkel voorwerp, bijvoorbeeld van een schilderij aan een museum, wordt het eigendomsrecht jaarlijks in gelijke delen overgedragen. Uiteraard moet de schenking voldoen aan de criteria van het begrip ‘periodieke giften’. Dat betekent onder meer dat de ‘uitkeringen of verstrekkingen’ vast en gelijkmatig moeten zijn. De omvang of waarde van de periodieke giften moet worden vastgesteld en voor iedereen duidelijk zijn. Daarnaast moet de omvang of waarde elk jaar hetzelfde zijn. Het jaarlijks schenken van een vast aantal aandelen van een bepaald fonds voldoet dus aan de voorwaarden. 

De waardering van giften in natura is in de praktijk niet altijd eenvoudig en kan leiden tot misverstanden. Met ingang van 1 januari 2021 heeft het kabinet daarom bepaald dat bij een gift in natura de waarde in het economisch verkeer vermeld moet worden in de onderhandse akte van schenking. De Belastingdienst heeft hier overigens standaard formulieren voor
Wanneer een kunstwerk past bij de collectie van een museum is het ook mogelijk om het te verkopen aan dit museum en het museum vervolgens een lening te verstrekken ter hoogte van de verkoopprijs. De lening kan dan via periodieke giften in vijf jaar worden kwijtgescholden.
Aandachtspunt 3

Vroegtijdig overlijden schenker

Als u komt te overlijden voordat de vijf termijnen van uw periodieke schenking aan het goede doel van uw keuze zijn gedoneerd, eindigt de periodieke gift. Wilt u dat het afgesproken bedrag bij voortijdig overlijden alsnog volledig wordt uitgekeerd? Dan moet u ten gunste van het goede doel een legaat in uw testament opnemen, ter grootte van de op het moment van overlijden nog resterende termijnen.

Meer weten

Lees dan onze CharityWijzer of neem contact met mij op voor een persoonlijk en op maat gesneden advies op het gebied van geven of nalaten aan goede doelen (a.r.mackay@vanlanschot.com, 06 12 59 47 75, Charity & Impact Investing Service).

 

Download

Andrew Mackay
Andrew Mackay
Charity & Impact Investing Specialist
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel