Prinsjesdag 2022: 4 belangrijke aandachtspunten voor zorgprofessionals

  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. Healthcare
  4. Prinsjesdag 2022: 4 belangrijke aandachtspunten voor zorgprofessionals
blog
22 september 2022

Prinsjesdag 2022: 4 belangrijke aandachtspunten voor zorgprofessionals

Al vóór Prinsjesdag was duidelijk dat het Belastingplan 2023 grote veranderingen zou bevatten. De nu gepubliceerde maatregelen zijn er onder andere op gericht om het verschil in belastingdruk tussen werknemers en ondernemers te verminderen en de belastingdruk op vermogen te verhogen. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen.
Koffertje op het binnenhof

In deze blog zetten we de belangrijkste wijzigingen voor u als zorgprofessional op een rij.

1. Tarief inkomstenbelasting box 1

In box 1 wordt het tarief van de inkomstenbelasting in de eerste schijf iets verlaagd van 37,07% naar 36,93%. Daar profiteren de laagste inkomens relatief gezien het meest van. Het toptarief voor het inkomen boven € 73.031 blijft 49,5%.

Box 1-tarieven inclusief premies volksverzekeringen

Schijf Tarief tot AOW-leeftijd  Tarief vanaf AOW-leeftijd 
 € 0 tot € 37.149  36,93%  19,03%
 € 37.149 tot € 73.031  36,93%  36,93%
 € 73.031 en meer  49,50%  49,50%

2. Winst uit onderneming box 1

Bent u gevestigd als zelfstandig zorgprofessional/specialist en heeft u winst uit onderneming in box 1, dan blijft de MKB-winstvrijstelling 14%. Het voordeel van die aftrekpost is maximaal 36,93%. Het toptarief voor zelfstandig ondernemers in box 1 is daardoor geen 49,5%, maar 44,93%.

Daarnaast daalt de zelfstandigenaftrek versneld naar € 5.030. Deze wordt stapsgewijs verder afgebouwd naar € 900 in 2027.

De fiscale oudedagsreserve wordt afgeschaft. Over een reeds bestaande oudedagsreserve hoeft nog niet te worden afgerekend. Die mag nog op de gebruikelijke manier worden afgewikkeld.

3. Directeur-grootaandeelhouders (box 2)

Voert u uw praktijk in de vorm van een BV, dan heeft u – naast de inkomstenbelasting in box 1 over uw looninkomen – te maken met Vennootschapsbelasting (Vpb) over de winst van de BV en inkomstenbelasting in box 2. Zowel in de Vpb als in box 2 wijzigt er het nodige.

Vpb-tarief
De eerste tariefschijf van de Vpb wordt fors verlaagd, van € 395.000 naar € 200.000. Daarnaast stijgt het tarief in de eerste schijf van 15% naar 19%.

Schijf Tarief
 Winst € 0 t/m € 200.000  19%
 Winst meer dan € 200.000  25,8%

Box 2-tarief (2024)
Dividend uit de BV of verkoopopbrengst van de BV-aandelen wordt belast in box 2 van de inkomstenbelasting. Voor 2023 blijft dat box 2-tarief nog 26,9%. Met ingang van 2024 krijgen we ook in box 2 twee schijven met verschillende tarieven. Fiscale partners mogen overigens box 2-inkomen verdelen, zodat tot € 134.000 van het verlaagde tarief gebruik kan worden gemaakt. 

Schijf Tarief
 € 0 t/m € 67.000  24,5%
 Meer dan € 67.000  31%

Cumulatief tarief Vpb/box 2 (2024)
Door de verhoging van zowel de Vpb als het tarief in box 2, stijgt het cumulatieve tarief voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) over de winst die met de praktijk gegenereerd wordt.

Vpb-schijf Box 2 t/m € 67.000   Box 2 meer dan € 67.000 
 Winst t/m € 200.000  38,85%  44,11%
 Winst meer dan € 200.000  43,98%  48,80%

Tot nu toe werd bij het vaststellen van het gebruikelijk loon voor de DGA gebruikgemaakt van de meest vergelijkbare dienstbetrekking minus 25%. Deze 25% wordt de doelmatigheidsmarge genoemd. In het belastingplan wordt voorgesteld om per 2023 de doelmatigheidsmarge bij de bepaling van het gebruikelijk loon af te schaffen. Mogelijk dat uw eigen salaris uit de BV daardoor verhoogd moet worden.

Door alle aanpassingen veranderen de verschillen in belastingheffing tussen uitoefening van de praktijk als zelfstandig ondernemer of in de BV. Dit kan een reden voor u zijn tot heroverweging van de fiscale vorm van uw praktijk in overleg met uw accountant en/of fiscalist.

De verhoging van het box 2-tarief in 2024 gaat zeer waarschijnlijk ook gelden voor reeds bestaande winstreserves. U kunt daarom overwegen om in 2023 al dividend uit te keren. Ook zal naar verwachting de wet Excessief lenen in 2023 ingaan. Heeft u op 31 december 2023 schulden aan uw eigen BV van meer dan € 700.000? Dan wordt dat meerdere als inkomen uit aanmerkelijk belang in box 2 belast. Eigenwoningschulden bij uw eigen BV blijven buiten beschouwing. Als er een dividenduitkering nodig is om het excessieve deel af te lossen, kan dat nog tot en met 2023 tegen het tarief van 26,9%.

4. Inkomstenbelasting box 3

Als gevolg van het kerstarrest van de Hoge Raad-uitspraak wordt de box 3-belasting met ingang van 2023 aangepast volgens de zogenoemde spaarvariant. De bedoeling is dat dit een overgangsregeling is tot 2026. Vanaf 2026 wordt de belastingheffing in box 3 gebaseerd op het werkelijk gerealiseerd rendement.

Het uitgangspunt van de spaarvariant is de werkelijke verdeling tussen spaargeld en overige bezittingen. Er wordt nog steeds met fictieve rendementen gerekend. De fictieve rendementen voor 2023 zijn nog niet bekend. Voor spaargeld wordt dat afgeleid van de rente op driemaandsdeposito’s over 2023. Het huidige rendement op spaargeld is circa 0,01%. Voor overige bezittingen geldt een fictief rendement van 5,53% voor dit jaar. Dit is gekoppeld aan een vijftienjarig voortschrijdend gemiddeld rendement op onroerend goed, aandelen en obligaties. Voor 2023 wordt dat waarschijnlijk verhoogd naar circa 6%. Schulden worden in de spaarvariant niet meer in mindering gebracht op de bezittingen. In plaats daarvan wordt er een fictieve rente in aftrek gebracht. Deze rente wordt gekoppeld aan de gemiddelde hypotheekrente van het betreffende jaar en bedraagt momenteel circa 2,5%. De fictieve rendementen en de rente worden ieder jaar aangepast.

Het heffingsvrij vermogen wordt verhoogd naar € 57.000 per belastingplichtige. Het saldo van fictief rendement minus fictieve rente wordt belast tegen een box 3-tarief van 32%. Dit tarief stijgt in 2024 naar 33% en in 2025 naar 34%.

Om belastingarbitrage rond de peildatum van 1 januari te ontmoedigen, komt er een antimisbruikregeling. Deze bepaling zorgt ervoor dat rond de peildatum het tijdelijk omzetten van overige bezittingen naar spaargeld of het tijdelijk aangaan van schulden niet leidt tot een lagere belastingheffing. Het gaat daarbij om transacties in een periode van drie maanden rond de peildatum. De antimisbruikregeling geldt niet als de belastingplichtige aannemelijk maakt dat aan zijn handelingen niet-fiscale overwegingen ten grondslag lagen.

Beleggers in verhuurde woningen gaan ook meer betalen. De leegwaarderatio (de korting op de WOZ-waarde) wordt fors beperkt. Als die woningen gefinancierd zijn met leningen krijgen die beleggers ook te maken met de gewijzigde behandeling van schulden in box 3.

De gewijzigde methodiek van schulden in box 3 heeft ook impact op de schuldigerkenningen, de bekende “papieren schenking”. In het kader van estate planning doen ouders via een notariële akte een schenking in de vorm van een schuldigerkenning. Daarover betalen ze aan de kinderen jaarlijks een rente van 6%. In de nieuwe regeling mogen de ouders maar circa 2,5% rente in aftrek brengen. De kinderen worden echter belast tegen het hogere fictieve rendement van circa 6%. Dit betekent een belastingnadeel van 32-34% over circa 3,5% over het bedrag van de schuldigerkenning voor de komende drie jaar. Het is nog niet bekend hoe er met schulden omgegaan wordt in de beoogde wetgeving vanaf 2026.

Er komt toch geen box 3-herstel voor diegenen die niet meegedaan hebben aan de massaal-bezwaarprocedures voor box 3 over de belastingjaren 2017 tot en met 2020.

De komende weken zal duidelijk worden of de Tweede en Eerste Kamer het Belastingplan 2023 ongewijzigd aannemen of dat er nog aanpassingen komen. In volgende blogs zullen we een aantal maatregelen nader uitwerken.

Wilt u overleggen wat de plannen voor u betekenen? Neem dan contact op met uw healthcare banker. Nog geen klant van Van Lanschot Healthcare? Maak een afspraak.

Geschreven naar de stand van zaken op 22 september 2022.

Lees ook onze blogs over Prinsjesdagmaatregelen voor de vermogende particulier en de DGA. Daarin staan nog meer belangrijke aandachtspunten.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel