Dierenartspraktijk overnemen: de intrinsieke waarde

  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. Healthcare
  4. Dierenartspraktijk overnemen: de intrinsieke waarde
blog
25 november 2022

Dierenartspraktijk overnemen: de intrinsieke waarde

Wilt u toetreden tot een dierenartspraktijk of er eentje overnemen? Daar komt flink wat bij kijken. Zo speelt de intrinsieke waarde van de dierenartspraktijk een grote rol, bijvoorbeeld bij het bepalen van de benodigde financiering. Wat de intrinsieke waarde van een praktijk inhoudt? Michael Eveleens, private banker eerstelijnszorg, legt het u uit.
Stel aan tafel in huiskamer

In een serie artikelen neem ik u als (toekomstig) ondernemend dierenarts mee in de belangrijkste aspecten bij een praktijkovername. Dit is de tweede blog in de serie. Zorg dat u alle blogs in de serie leest, zodat u zich goed voorbereid op de belangrijkste stap in uw carrière. In mijn eerste blog stond ik stil bij het meest besproken onderdeel van een dierenartspraktijkovername: de goodwill. Nu gaan we door naar de tweede onderwerp in deze reeks: de intrinsieke waarde van de praktijk.

Intrinsieke waarde bepalen aan de hand van de jaarrekening

U bepaalt de intrinsieke waarde van een onderneming door het totaal aan bezittingen van de onderneming (activa) aan de hand van de fiscale jaarrekening te verminderen met de bedrijfsschulden (passiva). De fiscale jaarrekening is het financiële verslag van de praktijk, bedoelt voor de Belastingdienst om de belastbare winst te bepalen voor de belastingheffing.

Bij de commerciële jaarrekening is de actuele waarde van bezittingen relevant, terwijl bij een fiscale jaarrekening de oorspronkelijke aankoopprijs geldt waarop wordt afgeschreven.

Er bestaat echter ook een ander soort jaarrekening: de commerciële jaarrekening. Bij deze jaarrekening is de actuele waarde van bezittingen relevant, terwijl bij een fiscale jaarrekening de oorspronkelijke aankoopprijs geldt waarop wordt afgeschreven. De commerciële jaarrekening schetst hierdoor een ander beeld van het bedrijf, namelijk een die benaderd wordt vanuit een bedrijfseconomisch oogpunt. Hierdoor kunnen er in de loop van tijd verschillen ontstaan tussen de waardes.

Zodra – een deel van – de praktijk wordt overgedragen aan een nieuwe dierenarts, eist de vertrekkende dierenarts waarschijnlijk een nieuwe waardering van de bezittingen van de onderneming. Aan de hand van een taxatie wordt de commerciële waarde bepaald. Bij een positief verschil tussen deze commerciële waarde en de fiscale boekwaarde, spreekt men over ‘stille reserves'.

Voorbeeldberekening

Hoe de intrinsieke waarde precies een rol speelt als u wilt toetreden? Dat ziet u in dit voorbeeld. We gaan in dit voorbeeld uit van een maatschap met acht dierenartsen. Eén van hen gaat met pensioen en wordt vervangen door een dierenarts die ook het ondernemerschap ambieert.

In dit voorbeeld is het praktijkpand onlangs getaxeerd op € 2.100.000. De waarde van de stille reserves bedraagt in dit geval € 450.000 (€ 2.100.000 - € 1.650.000). De intrinsieke waarde van de totale onderneming komt hiermee neer op € 3.250.000 (€2.500.000 + €300.000 + €450.000).

 
Activa Balans 31-12-2021 Passiva
Vaste activa

Eigen vermogen

 
Praktijkpand €1.650.000 Eigen vermogen € 2.500.000
Inventaris/bedrijfsmiddelen € 350.000 Reserves € 300.000 
Goodwill € 700.000 Voorzieningen
Vlottende activa   Vreemd vermogen  
Voorraad € 700.000 Bancaire financiering € 700.000
Debiteuren € 400.000 Crediteuren € 800.000
Liquide middelen € 500.000
     
Totaal € 4.300.000 Totaal
€ 4.300.000

Naast de stille reserves en het kapitaal is er verder sprake van goodwill. Dit is de niet-tastbare waarde van een onderneming in geld uitgedrukt. Denk hierbij aan het patiëntenbestand, het imago, de kwaliteit en de potentie van de praktijk. Deze telt ook mee bij een overname, omdat er bij de intrinsieke waarde geen rekening wordt gehouden met de toekomstige winstcapaciteit van de onderneming. Stel, de goodwill van de praktijk in het voorbeeld bedraagt € 300.000. Dan moet de toetreder een bedrag van € 706.250 (€ 406.250 intrinsieke waarde + € 300.000 goodwill) betalen voor de toetreding. Een flinke investering.

In het voorbeeld ligt het zwaartepunt van deze investering bij het aanwezige kapitaal van de onderneming en dan vooral het vastgoed.

Toekomstplannen voor de praktijk

Zodra een toetredende dierenarts een financiering aanvraagt bij de bank moet hij of zij dit in een relatief korte termijn – meestal tussen de vijf en zeven jaar - terugbetalen. Of dit lukt, hangt onder andere af van het rendement op het geïnvesteerde vermogen. Ook spelen de toekomstplannen voor de praktijk een rol. Staan er grote investeringen gepland? Dan kan dit voor de praktijkeigenaren betekenen in de komende jaren genoegen moeten nemen met een lager winstaandeel. Dit kan grote financiële gevolgen hebben voor een dierenarts die zich net heeft ingekocht.

De overname mogelijk maken

Er zijn een aantal mogelijkheden om de overname van een praktijkaandeel dragelijk te maken voor de toetredende dierenarts. Een kleine greep:

  • Het vastgoed af splitsen van het praktijkvermogen en de toetredende dierenarts de keuze te geven om wel of niet eigenaar te worden van het vastgoed.
  • Het vastgoed verkopen aan een investeerder, een zogenoemde sale-and-leaseback-regeling.
  • Een lagere goodwillfactor, afwijkend van de methode van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD).
  • De lening(en) van de huidige eigenaren of andere vreemd vermogenschaffers worden achtergesteld.

In deze serie

Dit is de tweede blog in de serie over toetreden bij een dierenartspraktijk. In de eerste blog kon je lezen over de goodwill van een dierenartspraktijk. In de derde blog kijken we naar een mogelijke financiële oplossing voor ‘problemen’ rondom de financiering.

Michael Eveleens

Laat u informeren over de mogelijkheden

Wilt u weten wat er allemaal bij een praktijkovername komt kijken en welke financiële gevolgen dit voor u heeft? Of wilt u weten waarmee Van Lanschot Healthcare dierenartsen nog meer kan helpen? Ik sta voor u klaar. U kunt me bereiken via +31 6 13 21 27 32 of stuur een e-mail naar michael.eveleens@vanlanschot.com.

De weg naar ondernemerschap - 5-daagse training voor dierenartsen

De veterinaire wereld is volop in ontwikkeling. Denk aan ketenvorming en schaalvergroting. Wat betekent dit voor de dierenarts-ondernemer en voor u als dierenarts in loondienst? Is het verstandig om te kiezen voor het ondernemerschap? De vijfdaagse training 'The sky is the limit' helpt u bij uw keuzes.
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel