Regelingen bedrijfsoverdracht (BOR) op de tocht?

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
blog
14 juni 2022

Regelingen bedrijfsoverdracht (BOR) op de tocht?

Het Centraal Plan Bureau (CPB) heeft op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Financiën een evaluatie uitgevoerd van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling voor de aanmerkelijkbelangheffing (AB-heffing). Dit zijn de fiscale regelingen die gelden bij bedrijfsoverdrachten.
Man en vrouw in magazijn

In de publicatie van mei 2022 concludeert het CPB dat de vrijstelling in de BOR in veel gevallen niet nodig is. Die vrijstelling heeft als doel om te voorkomen dat de erf- en schenkbelasting de continuïteit van ondernemingen in gevaar brengt als ze worden overgedragen. Maar het blijkt dat bij circa driekwart van de overdrachten voldoende vrije financiële middelen aanwezig zijn bij de erflaters, schenkers of verkrijgers om de belasting direct te betalen. En als dat niet het geval is, dan is een (ruime) betalingsregeling voor de overheid een goedkoper instrument om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen dan een belastingvrijstelling. Voor een kwart van de bedrijven zijn deze fiscale regelingen dus wel degelijk van belang. 

De huidige fiscale regelingen zijn de BOR en de AB-doorschuifregeling.

Vrijstelling BOR

Als een actieve onderneming geschonken wordt of vererft, geldt er onder bepaalde voorwaarden een ruime vrijstelling voor de schenk- en erfbelasting. Tot een ondernemingsvermogen van circa € 1,1 miljoen is er een volledige vrijstelling van schenkbelasting, van het meerdere is 83% vrijgesteld. Voor het toepassen van de BOR moet u als schenker de onderneming al vijf jaar in uw bezit hebben. Vervolgens moeten de kinderen het bedrijf ook vijf jaar voortzetten. Als aan die voorwaarden wordt voldaan is het dus geen uitstel, maar afstel van schenkbelasting. Alleen over 17% van het meerdere boven € 1,1 miljoen is dan schenkbelasting verschuldigd. Voor kinderen is het schenkbelastingtarief maximaal 20%. Over de eerste € 130.425 is het tarief 10%. Als we uitgaan van het hoogste tarief kan de onderneming dus voor maximaal 3,4% schenkbelasting worden overgedragen aan de kinderen (17% belast ondernemingsvermogen x 20%).  

Doorschuiven AB-heffing

Bij overdracht van de aandelen van de BV (zowel bij schenken, verkoop als overlijden) moet u in principe de box 2-claim afrekenen met de Belastingdienst. Maar als de kinderen minimaal 36 maanden op de loonlijst staan, kan de box 2-claim bij schenking worden doorgeschoven naar de toekomst. Dit is dus geen afstel, maar uitstel van inkomstenbelasting.

Initiatief wetsvoorstel

Op 7 juni 2022 is door de leden Maatoug en Van der Lee (beiden GroenLinks) en Nijboer (PvdA) een initiatief wetsvoorstel ingediend over de AB-doorschuifregeling en de BOR. De doorschuifregeling voor de AB-heffing voor vererving en schenking van aanmerkelijk belang wordt door dit wetsvoorstel afgeschaft. Ook wordt voorgesteld de AB-heffing te verhogen van 26,9% naar 40,59%. Voor de BOR worden de volgende voorstellen gedaan:

  • Aanmerken van verhuurd vastgoed als beleggingsvermogen, waardoor het niet in aanmerking komt voor de BOR.
  • Verhogen van het deelnemingsbelangpercentage van 5% naar 25%. Dit zorgt ervoor, dat de groep die in aanmerking komt voor de BOR verkleind wordt. 
  • Verlagen van het percentage van de vrijstelling van 83% naar 25% (met een absoluut maximum van € 1 miljoen).

Wat gaat er nu gebeuren?

Naar verwachting wordt op Prinsjesdag 2022 bekendgemaakt wat er met deze fiscale faciliteiten voor bedrijfsopvolging gaat gebeuren. Overigens zullen de Tweede en Eerste Kamer ook nog hun goedkeuring moeten geven aan deze plannen.

Vervangen, beperken, er liggen verschillende plannen op tafel

Het rapport van het CPB wijst in de richting van de afschaffing van de fiscale faciliteiten en de mogelijke vervanging door een ruime betalingsregeling. Het initiatief wetsvoorstel wil de doorschuiffaciliteit voor schenken en vererven laten vervallen en de BOR deels beperken en het percentage verlagen.

In de Voorjaarsnota 2022 (lees ook onze blog ‘Voorjaarsnota: kabinet wijzigt AB-heffing’) werd over de BOR niets bekendgemaakt. In het al eerder verschenen Bouwstenenrapport (2020) werd onder andere voorgesteld om de BOR te versoberen tot een vrijstelling van 25% van maximaal € 5 miljoen ondernemingsvermogen. Tot een ondernemingsvermogen van € 5 miljoen stijgt de heffing dan van 3,4% naar 15% (75% belast ondernemingsvermogen x 20%). Er liggen dus verschillende plannen op tafel, maar het is nog niet duidelijk wat het kabinet hiermee gaat doen. 

Wij houden u via onze blogs op de hoogte en besteden er tijdens ons Prinsjesdag-webinar zeker aandacht aan. 

Wilt u een deel van uw (ondernemings)vermogen schenken? Dan is het goed om eerst na te gaan of uw eigen wensen en doelstellingen niet in gevaar komen. Met Vermogenshorizon brengt uw private banker dat graag voor u in kaart. Bent u van plan uw onderneming over te dragen? Overweeg dan of het zinvol is om dit op korte termijn te doen zodat uw kinderen nog van de huidige fiscale faciliteiten gebruik kunnen maken. 

Geschreven naar de stand van zaken op 13 juni 2022.

Wilt u meer informatie?

Contact
Neemt u dan contact op met mr. Hanneke Kroonenberg RB. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier. Zij houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie. 
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel