Uitstel invoering box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement. Dit moet u weten

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. 2022
  4. Uitstel invoering box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement. Dit moet u weten
blog
06 september 2022

Uitstel invoering box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement. Dit moet u weten

In het Coalitieakkoord 2021-2025 is afgesproken om per 2025 de belastingheffing in box 3 te baseren op het werkelijk gerealiseerde rendement. Het kabinet heeft op basis van een onderzoek van Capgemini nu besloten om dit uit te stellen tot 2026.
Man op de fiets
Eind 2021 besloot de Hoge Raad dat het huidige box 3-systeem in strijd is met het eigendomsrecht en het discriminatieverbod uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het kabinet wil naar een stelsel van werkelijk rendement. Maar omdat dit niet op korte termijn te realiseren is, komt er een overgangsfase. Door de heffing over het werkelijke rendement met nog een jaar uit te stellen, gaat de zogenoemde spaarvariant dus niet alleen gelden voor 2023 en 2024 maar ook voor 2025.

Spaarvariant

In plaats van het huidige forfaitaire rendement, dat afhankelijk is van de hoogte van uw vermogen, wordt bij de spaarvariant gekeken naar de vermogenscomponenten waaruit uw vermogen bestaat. Daarbij gelden drie categorieën: spaargeld, overige bezittingen (beleggingen, onroerend goed, vorderingen, etc.) en schulden. 

Spaarvariant gaat niet alleen gelden voor 2023 en 2024, maar ook voor 2025

Over het spaargeld wordt een rendement berekend dat gebaseerd is op de depositorente van het betreffende jaar. Over de overige bezittingen wordt een forfaitair rendement berekend, dat gebaseerd is op een voortschrijdend gemiddelde van de afgelopen vijftien jaar. En in plaats van de schulden van het box 3-vermogen af te trekken, wordt bij de spaarvariant een forfaitaire rente over de schuld gerekend die in aftrek komt op het rendement dat u over uw overige vermogensbestanddelen realiseert. Die rente is gerelateerd aan de gemiddelde hypotheekrente in het betreffende belastingjaar.

Compensatie voor de jaren 2017-2020

Het kabinet kiest er in eerste instantie voor om alleen de belastingplichtigen te compenseren die meegedaan hebben aan het massaal bezwaar over de jaren 2017 t/m 2020. Deze groep heeft in augustus hierover bericht ontvangen. Er zijn verschillende opties onderzocht om mensen die geen bezwaar hebben gemaakt tegen de heffing in box 3 ook rechtsherstel te bieden, al is dit juridisch niet verplicht. Maar het lijkt er sterk op dat er géén compensatie gaat komen voor  belastingplichtigen die geen bezwaar hebben gemaakt. De verwachting is dat dit met Prinsjesdag definitief bekend wordt gemaakt.

Aangifte 2021 en 2022: wat kiest u?

Heeft u een fiscale partner en heeft u in de aangifte de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen in een bepaalde verhouding verdeeld? Dan is dezelfde verhouding ook gebruikt bij het vaststellen van de definitieve aanslag 2021. Het kan echter voor u en uw fiscale partner voordeliger zijn om de verhouding in de verdeling aan te passen. U kunt dit doen door een nieuwe verdeling tussen u en uw fiscale partner te maken en de aangifte opnieuw in te zenden. Dit kan tot de aanslag van u en uw fiscale partner onherroepelijk vaststaat. Dat is tot zes weken na de datum van de laatste definitieve aanslag.

Een rekenvoorbeeld in de Staatscourant van 30 juni 2022 laat zien dat dit voordeel kan opleveren voor fiscale partners. In het kort komt het erop neer dat door de nieuwe verdeling bijvoorbeeld bij partner 1 de huidige wetgeving beter uitpakt en bij partner 2 de spaarvariant, waardoor u in totaal minder belasting betaalt dan wanneer bij beiden wordt gekozen voor of de huidige wet of de spaarvariant. Wilt u nagaan wat in uw situatie de meest interessante optie is, maak dan gebruik van het rekenprogramma dat de Belastingdienst beschikbaar stelt. Hierin kunt u voor 2021 berekenen welke variant voor u het beste uitkomt. Door vervolgens te variëren met de verdeling van het vermogen tussen u en uw partner, kunt u achterhalen wat voor u de optimale verdeling is. Uiteraard is het verstandig om (de uitkomsten) ook met uw fiscalist te bespreken.

We houden u via onze blogs op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u een vraag over uw box 3-vermogen? Neemt u dan contact op met uw private banker.

Geschreven naar de stand van zaken op 6 september 2022.

Wilt u meer informatie?

Contact
Neemt u dan contact op met mr. Hanneke Kroonenberg RB. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier. Zij houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie. 
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel