Fonds voor gemene rekening? Per 1 november 2022 registratie in UBO-register verplicht

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. 2022
  4. Fonds voor gemene rekening? Per 1 november 2022 registratie in UBO-register verplicht
blog
19 oktober 2022

Fonds voor gemene rekening? Per 1 november 2022 registratie in UBO-register verplicht

Het is zover, het UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies is bijna een feit. Het is de bedoeling dat vanaf 1 november 2022 de daarvoor in aanmerking komende entiteiten zich in het register kunnen inschrijven. Wie is de 'ultimate beneficial owner' en wat moet u doen?
Man en vrouw in trein
Net als het reeds ingevoerde 'gewone' UBO-register (UBO-register 1) wordt het UBO-trustregister (UBO-register 2) door de Kamer van Koophandel (KvK) beheerd.

Fonds voor gemene rekening 

Het UBO-trustregister komt, net zoals het UBO-register 1, voort uit EU-regelgeving. In het Nederlandse rechtssysteem kennen wij de trust niet, dat is een Angelsaksische rechtsfiguur. Nederland heeft echter het fonds voor gemene rekening (FGR) aangemerkt als een soortgelijke juridische constructie, zodat deze fondsen de verplichting hebben zich te registreren en hun uiteindelijk belanghebbenden (de UBO’s) te vermelden.

Er is sprake van twee soorten fondsen voor gemene rekening (FGR): het open fonds en het besloten fonds. De UBO-registratie gaat gelden voor beide soorten. Het FGR kent drie partijen: de participanten (de economische eigenaren), de beheerder (die het vermogen beheert) en de bewaarder (de juridische eigenaar). Alle partijen krijgen te maken met het nieuwe UBO-register. 

Bij een fonds voor gemene rekening is iedere participant een bezits-UBO

Het FGR is een veelgebruikte structuur voor familiefondsen en wordt daarnaast ook gebruikt bij het zogenoemde box-hoppen. Het box 3-vermogen wordt daarbij verplaatst naar box 2. Het FGR is in het verleden ook gebruikt door DGA’s om vermogen van hun BV zonder belastingheffing af te splitsen naar een VBI (Vrijgestelde Beleggingsinstelling). Al deze FGR-en hebben de verplichting hun UBO’s te registreren in het UBO-register 2.*

Wie zijn de UBO’s van een FGR?

In het UBO-register 1 ben je globaal een UBO als je meer dan 25% eigendoms- of zeggenschapsbelang in bijvoorbeeld een BV hebt. Voor het UBO-register 2 geldt een veel uitgebreider UBO-begrip. Bij een FGR is iedere participant een bezits-UBO, ongeacht de grootte van zijn belang. Het gaat hier dus om de economische eigendom. Daarnaast is de beheerder ook zogenaamde zeggenschaps-UBO. Ook de oprichters van het FGR worden vermeld in het UBO-register.

Let op: alleen natuurlijke personen kunnen UBO zijn. Als bijvoorbeeld een BV participeert in een FGR, dan zijn alle aandeelhouders van die BV UBO voor het UBO-register 2, ongeacht of ze UBO zijn voor UBO-register 1 of niet.

Inzage in het UBO-register

Het UBO-register is een openbaar register. Degene die het register wil inzien, moet zich laten registreren en een beperkte vergoeding betalen. Er kan alleen op naam van een entiteit worden gezocht, het is niet mogelijk op naam van een persoon te zoeken. In het openbare deel van het register staan de eerste vijf gegevens vermeld (zie de tabel met UBO-informatie). Banken, fiscalisten, accountants en notarissen kunnen alleen maar de gegevens zien van het openbare deel. De Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) en bevoegde autoriteiten, bijvoorbeeld de Belastingdienst, kunnen meer gegevens zien. 

 UBO-informatie Openbaar  Alleen FIU en bevoegde autoriteiten 
 1   Naam   x  x
 2  Geboorteland en -jaar  x  x
 3  Woonstaat  x  x
 4  Nationaliteit  x  x
 5  Aard en omvang van het economisch belang van de UBO aangeduid in klassen (bandbreedte 0-25%, 26%-50%, 51%-75%, 76%-100%). Er staan geen geldbedragen.  x  x
 6  Burgerservicenummer (BSN) of fiscaal identificatienummer van een ander land    x
 7  Geboortedag     x
 8  Geboorteplaats en -land    x
 9  Woonadres    x
 10  Afschriften van documenten op grond waarvan nummers 1 t/m 9 zijn geverifieerd    x

Omdat een FGR niet hoeft te worden ingeschreven in het Handelsregister van de KvK, hoeft het fonds geen jaarcijfers te publiceren. In het UBO-register 2 wordt voor het FGR alleen duidelijk wie de eigenaren zijn en wie zeggenschap heeft, maar hoeveel vermogen er in het fonds zit is niet terug te vinden.

Gefaseerde invoering

Het is de bedoeling dat het register vanaf 1 november 2022 open staat voor inschrijving. FGR-en die op 1 november al bestaan moeten zich vóór 1 februari 2023 inschrijven en de UBO-gegevens aangeleverd hebben. Op 1 november is het voor derden nog niet mogelijk om het register te raadplegen. Dit komt in een latere fase.

Ook de terugmeldplicht voor banken en andere dienstverleners wordt gefaseerd ingevoerd. Deze plicht houdt in dat deze instellingen – net als bij het UBO-register 1 – het aan de KvK door moeten geven als de melding van de UBO niet of onjuist is gedaan. Doen ze dit niet, dan kunnen hoge boetes volgen.

Wat kunt u doen ter voorbereiding? 

De beheerder van het FGR moet de gegevens voor de registratie aanleveren. Op een speciale website van het ministerie van Financiën kunt u zien welke gegevens er nodig zijn. Omdat een en ander nogal complex is, raden we u aan te overleggen met uw fiscalist, accountant of notaris.

*Beleggingsfondsen die onder AFM-toezicht staan en aangeboden worden aan honderdvijftig of meer deelnemers hoeven geen UBO-gegevens van hun deelnemers te registreren. 

Geschreven naar de stand van zaken op 19 oktober 2022.

Wilt u meer informatie?

Contact
Neemt u dan contact op met mr. Hanneke Kroonenberg RB. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier. Zij houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie. 
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel