Onderzoeks-verantwoording

  1. Inspiratie
  2. Vermogend Nederland
  3. 2019
  4. Onderzoeksverantwoording
Beleggen Van Lanschot

Onderzoeks-verantwoording

Vermogend Nederland 2019
25 juni 2019
Het onderzoek Vermogend Nederland (2019) bestaat uit een CBS-beschrijving van de miljonair in Nederland en aanvullend onderzoek onder vermogende klanten van Van Lanschot.

1. CBS-beschrijving van de miljonair in Nederland

Integraal vermogensbestand

De belangrijkste bron voor dit onderzoek is het jaarlijkse, integrale vermogensbestand. Het bevat de vermogensgegevens van alle huishoudens in Nederland op 1 januari van het jaar. De brongegevens voor dit bestand zijn afkomstig van onder andere de administraties van de Belastingdienst. Het betreft zowel aangifte- als aanslaggegevens. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van gegevens over banktegoeden, effectenbezit en leengegevens die de Nederlandse banken leveren aan de Belastingdienst. Verder zijn er gegevens gebruikt over de waarde van onroerend goed op basis van de Wet Onroerende Zaakbelasting (WOZ). Ook wordt gebruik gemaakt van de studieschulden volgens de Wet Studiefinanciering (WSF). Voor het ondernemingsvermogen wordt gebruik gemaakt van de aangiftegegevens van ondernemers en voor het aanmerkelijk belang van de vennootschapsbelasting.

Aangezien er nog revisieprojecten open staan, geldt voor alle verslagjaren dat de status van de cijfers “voorlopig” is.

Stelsel van Sociaal-statische Bestanden (SSB)

Het gereviseerde integrale vermogensbestand is verrijkt met gegevens die opgenomen zijn in het SSB. Het SSB is een stelsel van koppelbare registers en enquêtes. Per jaargang worden meer dan vijftig registers gebruikt. Deze registers hebben betrekking op verschillende sociaaleconomische onderwerpen, zoals demografische achtergronden, arbeidsmarktpositie en opleidingsniveau.

Uit het SSB zijn voor dit rapport demografische, sociaaleconomische en ruimtelijke gegevens gebruikt. Zo zijn voor de hoofdkostwinners van de huishoudens toegevoegd: geslacht, leeftijd en de economische activiteit (branche) van het bedrijf waar men werkzaam is. Ook is de woongemeente, COROP-gebied en provincie waarin de huishoudens wonen, toegevoegd. Daarnaast zijn gegevens over de huishoudenssamenstelling gebruikt. Ook gegevens over voertuigen zijn beschikbaar in het SSB.

In het SSB zijn ook gegevens bekend over het hoogst behaalde opleidingsniveau van personen. De gegevens hiervoor zijn afkomstig uit onderwijsregistraties, bestanden met opleidingsgeschiedenissen zoals opgegeven door werkzoekenden bij het UWV WERK-bedrijf en uit enquêtes. Zo zijn van het mbo vanaf 2006 alle geslaagden bekend, van hbo en universiteit vanaf 1990. Gegevens over het opleidingsniveau van personen die niet in de beschikbare onderwijsregistraties voorkomen zijn afkomstig uit de Enquête Beroepsbevolking. Hiervoor worden meerdere jaargangen gebruikt. De gegevens over het opleidingsniveau van de bevolking van Nederland worden elk jaar vastgesteld en herwogen naar populatietotalen van (combinaties van) geslacht, leeftijd, herkomstgroepering, generatie, regio, burgerlijke staat, voornaamste inkomensbron en het inkomen.

Voor ieder verslagjaar is het hoogst behaalde opleidingsniveau van het voorgaande jaar, afkomstig uit het SSB, aan de hoofdkostwinners van de huishoudens in het vermogensbestand toegekend. Voor het vermogensbestand van 1 januari 2017 was voor 55 procent van de hoofdkostwinners een opleidingsniveau in het SSB van 2016 beschikbaar. Het jaarlijkse aantal waarnemingen met een opleidingsniveau staat vermeld in tabel 2 in het rapport.

Kwaliteit van de uitkomsten

Het jaarlijkse, integrale vermogensbestand bevat geen betrouwbaarheidsmarges, want het gaat om waarneming van de totale populatie. Er kan wel sprake zijn van waarnemingsfouten. Zo kunnen bedragen in bijvoorbeeld aangiften fouten bevatten, dan wel kunnen gegevens ontbreken. Gezien de stabiliteit van de uitkomsten is de verwachting, dat dit geen grote invloed heeft op geaggregeerde uitkomsten. Wel is de kans groter dat bij uitkomsten van het meest recente jaar gegevens nog ontbreken. Vandaar dat deze uitkomsten later kunnen worden bijgesteld. Vanwege de onlangs uitgevoerde revisie en de nog uit te voeren revisieprojecten is de status van de cijfers van alle verslagjaren “voorlopig”.

Het vermogen (incl. de eigen woning) in het integrale vermogensbestand wordt niet volledig waargenomen, omdat er geen informatie beschikbaar is over het opgebouwde kapitaal bij bijvoorbeeld spaar- en beleggingshypotheken en andere kapitaalverzekeringen.

Meer informatie over de vermogensstatistiek kan worden gevonden in:
'Vermogensstatistiek huishoudens (vanaf 1 januari 2006)', inclusief  Pouwels-Urlings, Noortje (2014), 'Uitgebreide onderzoeksbeschrijving statistiek Vermogens van huishoudens', CBS, Heerlen.

De uitkomsten van opleidingsniveau hebben een statistische betrouwbaarheidsmarge, omdat een deel is gebaseerd op steekproeven. Het gaat in het miljonairsonderzoek om een relatief grote steekproef (zie tabel 2 in het rapport voor het aantal waargenomen eenheden). Daarom zijn relevante verschillen tussen groepen doorgaans statistisch significant.

2. Onderzoek onder miljonairs in Nederland

Aanvullend is onderzoek uitgevoerd onder vermogende klanten van Van Lanschot met vragen over:

  • levensgeluk
  • financiële wensen en doelen
  • vermogensopbouw
  • eten, drinken en gezondheid
  • vakantie en cultuur

Het veldwerk is online uitgevoerd van 11 tot en met 25 maart 2019 met een netto steekproef van n=300 volledig ingevulde vragenlijsten. Het veldwerk is opgezet door Kien en Van Lanschot.

Lees verder in Vermogend Nederland 2019

Onderzoek
Miljonairs gelukkiger en gezonder.
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel