Impactbeleggen: Ciekocinko geeft rugwind aan Poolse energietransitie

Bas Kooman
Vice President Manager Selection & Research
Blog
19 april 2022

Impactbeleggen: Ciekocinko geeft rugwind aan Poolse energietransitie

Kempen Global Impact Pool maakt windpark mogelijk in steenkool-georiënteerd Polen. De vervanging van fossiele brandstoffen door schone en hernieuwbare energiebronnen is een belangrijk onderdeel van de oplossing voor het klimaatprobleem. Sinds 1990 is de wereldwijde uitstoot van CO2 met meer dan 46% gestegen. De energiesector is goed voor zo’n 60% van de totale uitstoot van broeikasgassen. In Polen is de winbare capaciteit en productie van elektrische energie uit hernieuwbare bronnen de afgelopen jaren consistent gegroeid. Het land is echter nog steeds sterk afhankelijk van steenkool en fossiele brandstoffen: in 2020 kwam slechts 10,75% van de energie in Polen uit hernieuwbare bronnen.
Windmolen

Schone energie voor 25.000 mensen

Ciekocinko is een windpark, dat zo’n 60 km ten noordwesten van Gdansk op het Poolse vasteland ligt. Het windpark zit in de portefeuille van KGAL, één van de partners van de Global Impact Pool voor hernieuwbare energie. Het project zal naar verwachting zo’n 25.000 mensen voor 25 tot 30 jaar van schone elektriciteit voorzien.

Ciekocinko ligt zo’n 60 kilometer ten noordwesten van Gdansk op het Poolse vasteland.  

De installatie van het Ciekocinko-windpark bevordert de verdere uitbreiding van hernieuwbare energie, een klimaatdoelstelling van de Europese Raad. De investering draagt bij aan de energietransitie in Polen en ondersteunt de ontwikkeling van een hernieuwbare infrastructuur.

De winst van windpark Ciekocinko zit vooral in het vermijden van fossiele brandstoffen voor het opwekken van elektriciteit. Juist in Polen is dit belangrijk, omdat de koolstofintensiteit van de elektriciteitsproductie er hoog is: 710 gCO2e/kWh tegenover een gemiddelde Europese intensiteit van 231 gCO2e/kWh.

Poolse stroom komt voor 83% uit fossiele brandstoffen

Poolse stroom wordt voor 83% met fossiele brandstoffen gemaakt, terwijl het Europees gemiddelde op 37% ligt. Dit blijkt uit een analyse van de onderzoeksbureaus Agora Energiewende en Ember, waarover De Volkskrant begin 2021 publiceerde.

Nadelen steenkool

Steenkool domineert de energieopwekking in Polen en deze fossiele brandstof heeft drie grote nadelen. Ten eerste zijn kolencentrales erg inefficiënt in het omzetten van brandstof naar elektriciteit. Volgens WISE  (World Information Service on Energy) halen de modernste kolencentrales een rendement van 46% tegenover 60% voor de modernste gasgestookte centrales.

Van alle fossiele brandstoffen leveren kolencentrales bij het opwekken van elektriciteit bovendien de hoogste broeikasbijdrage. Ter vergelijking: bij het verstoken van kolen komt gemiddeld 798 gram CO2eq per kWh vrij en bij aardgas (conventioneel) 396 g CO2eq/kWh. Elektriciteitsproductie via aardgas met warmtekrachtkoppeling heeft een broeikasbijdrage van 298 g CO2eq/kWh, slechts 37% van de broeikasbijdrage van kolen.

Door kolencentrales overlijden jaarlijks duizenden Europeanen voortijdig 

Wat ouder onderzoek van onder meer het Wereld Natuurfonds laat zien dat er door kolencentrales jaarlijks duizenden mensen in Europa voortijdig overlijden. In Nederland gaat het om ruim 600 mensen, in Polen, het Europese land met de meeste kolencentrales, om bijna 6000 mensen. Kolencentrales stoten fijnstof en giftige stoffen als stikstofdioxide, zwaveloxide en kwik uit, die het risico op onder meer longkanker en hart- en vaatziekten vergroten.

Impactrisico

De impact van windpark Ciekocinko schatten de fondsmanagers van de Global Impact Pool momenteel in op basis van een statische koolstofintensiteit. Uitgaande van een verdere vermindering van deze intensiteit bij de elektriciteitsproductie (omdat het aandeel fossiel hierin naar verwachting geleidelijk zal afnemen) zal de impact in de loop van de tijd vermoedelijk minder worden. Het is echter niet de bedoeling van de fondsmanagers om dit risico te beperken. Het doel zou moeten zijn om de koolstofintensiteit van de elektriciteitssector verder omlaag te brengen en zo bij te dragen aan de doelen van de Verenigde Naties: SDG 3 (goede gezondheid en welzijn), 7 (betaalbare en duurzame energie) en 13 (klimaatactie).

Over de Kempen Global Impact Pool

De Kempen Global Impact Pool wil een positieve bijdrage leveren aan de oplossing van wereldwijde problemen rondom voeding, water en klimaatverandering en aan de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties. Het impactbeleggingsfonds wil specifiek een positieve bijdrage leveren aan:

  1. basisbehoeften en welzijn: de levering van basisgoederen en -diensten (zoals water, zorg en welzijn) aan mensen in kansarme posities
  2. fatsoenlijk werk: de creatie van fatsoenlijke banen op basis van eerlijke arbeidsvoorwaarden om armoede uit te bannen
  3. duurzame consumptie en productie: om slimmer ‘meer met minder’ te kunnen doen
  4. klimaatverandering en energietransitie: een overvloedige beschikbaarheid van schone energie en beperking van de CO2-uitstoot.

Met deze missie heeft Kempen Global Impact Pool ook als expliciete doelstelling om een marktconform financieel rendement te bieden.

Bas Kooman
Vice President Manager Selection & Research
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel