Duurzaamheid en financieel rendement

Martijn Kleinbussink
Martijn Kleinbussink
Portefeuillemanager Kempen Global Sustainable Equity Fund
  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Duurzaamheid en financieel rendement
blog
17 maart 2021

Duurzaamheid en financieel rendement

Hoe Kempens Global Sustainable Equity-strategie een duurzame beleggingsportefeuille samenstelt.
Duurzaam beleggen koersen groen

Kempen ziet de transitie naar een duurzame economie als de zesde innovatiegolf en beschouwt deze overgang als zeer kansrijk voor beleggers. Maar hoe vertalen we dit concreet naar een praktische beleggingsstrategie waarmee de duurzaamheidsdoelstellingen van onze klanten ook daadwerkelijk gerealiseerd worden? Er zijn veel vermogensbeheerders die zeggen dat ze duurzame beleggingsfondsen aanbieden. Maar in sommige gevallen is er sprake van ‘greenwashing’, de fondsen doen zich groener voor dan ze in werkelijkheid zijn.  

De duurzame Global Sustainable Equity-strategie van Kempen is in 2013 gelanceerd. Zoals bij de meeste beleggingsfondsen lag de nadruk aanvankelijk op uitsluiting, bijvoorbeeld van fabrikanten van tabak en controversiële wapens. In januari 2017 werd het beleggingsteam uitgebreid en werd de focus op duurzaamheid verder ontwikkeld en verfijnd. Sindsdien heeft de strategie haar beleggers een outperformance (alpha) van 4,2% op jaarbasis geboden¹.

De baten van duurzaam beleggen staan echt niet meer ter discussie

Primair gericht op financiële doelen van beleggers

Hoe gaat het Kempen Global Sustainable Equity Fund te werk? De Global Sustainable Equity-strategie van Kempen heeft drie belangrijke doelstellingen: financieel rendement behalen, toewerken naar de klimaatdoelen van Parijs (via een CO2-uitstoot die minstens 50% lager is dan van de benchmark) en bijdragen aan de Sustainable Development Goals of duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDGs).

Ons primaire doel is een aantrekkelijk rendement voor onze beleggers. Hoe werken we daaraan? De baten van duurzaam beleggen staan inmiddels echt niet meer ter discussie. Sinds de jaren zeventig zijn hier al meer dan 2.000 wetenschappelijke onderzoeken aan gewijd en het overgrote deel toont een positieve relatie aan tussen ESG-criteria (criteria voor milieu, mens en maatschappij en goed bestuur) en de financiële prestaties van ondernemingen.

Daarom vinden wij het essentieel dat duurzaamheid in ons volledige beleggingsproces is ingebed. Het is voor ons geen ‘hygiënefactor’: we willen niet alleen bedrijven met de slechtste werkwijzen uitsluiten. We willen duurzaamheid bij de selectie van bedrijven volledig in het bedrijfsmodel en de strategie van de onderneming geïntegreerd zien.

Duurzaamheid willen we terugzien in het bedrijfsmodel en de strategie

Concreet betekent dit, dat we uitsluitend beleggen in ondernemingen uit bedrijfstakken met een laag ESG-risico en een positieve impact op de SDGs. We beleggen bijvoorbeeld niet in oliemaatschappijen, omdat de duurzaamheidsrisico’s in de oliesector aanzienlijk zijn en oliemaatschappijen geen positieve bijdrage aan de SDGs leveren. 

Niet in olie, maar ook niet in windenergie

Een goede duurzaamheidsscore voor bedrijven alleen is echter niet genoeg om voor de Global Sustainable Equity-strategie in aanmerking te komen. We willen de beleggers immers ook een aantrekkelijk rendement bieden waarmee zij hun financiële doelstellingen kunnen realiseren. Daarom beleggen we uitsluitend in sectoren met een sterk groeipotentieel en daarin selecteren we de beste spelers op basis van grondige fundamentele analyse.

Vanuit optiek van een sterk groeipotentieel is het geen lastig besluit om niet in de oliesector te beleggen. Nu de wereldwijde transitie uit fossiele brandstoffen in volle gang is, vinden wij het rendementspotentieel van oliemaatschappijen in de komende decennia beperkt.

De afwegingen zijn wat lastiger voor bijvoorbeeld windenergie. De overstap naar een schonere vorm van energie biedt immers duidelijke mogelijkheden voor waardecreatie. Ten opzichte van andere vormen van schone energie biedt windenergie naar onze overtuiging op de lange termijn echter weinig concurrentievoordelen. Uitgaande van onze beleggingshorizon van 10-20 jaar voorzien wij geen goed rendement en daarom beleggen we niet in windenergie. 
Klimaatdoelen parijs
CO2-voetafdruk
Dit is de uitstoot per miljoen euro omzet voor bedrijven:
46 ton CO2
in portefeuille Kempen Global Sustainable Equity Fund
200 ton CO2
benchmark MSCI World Index²
² Bron: ISS, MSCI. WACI is gemeten in tCO2e/MLN EUR Omzet

Bijdragen aan klimaatdoelen van Parijs en aan SDGs

De andere twee doelen van de beleggingsstrategie zijn toewerken naar de klimaatdoelen van Parijs en bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN.

Wat de SDGs betreft modelleren we de impact van de producten en diensten van elke onderneming in de portefeuille van het fonds om zo de kwantitatieve bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelen te kunnen inschatten. Bedrijven in onze portefeuille leveren met hun producten en diensten een bijdrage aan maar liefst 10 van de 14 meetbare SDGs.

We proberen ook toe te werken naar de klimaatdoelen van Parijs met een CO2-voetafdruk van de bedrijven in portefeuille die minstens 50% kleiner is dan die van de MSCI World Index. Onze actuele portefeuille heeft een uitstoot van slechts 46 ton CO2 per miljoen euro omzet tegen circa 200 ton voor de benchmark². 

Ons proces stopt niet bij de selectie van duurzame ondernemingen

Verder werken aan duurzaamheid

We nemen voor de Global Sustainable Equity-strategie nog drie andere aspecten mee in onze duurzaamheidsaanpak. Allereerst berekenen we voor iedere potentiële onderneming voor de fondsportefeuille een ESG-risicoscore op basis van een breed scala aan gegevens: uiteenlopend van het waterverbruik en de CO2-uitstoot tot de wijze waarop een onderneming zijn werknemers behandelt.

Ten tweede stopt ons proces niet bij de selectie van duurzame ondernemingen. Zodra een nieuwe naam aan de portefeuille is toegevoegd, gaan we met dit bedrijf in gesprek en moedigen wij het aan om de duurzaamheidspraktijken verder aan te scherpen.

Tot slot omarmen wij de Europese regelgeving voor duurzame financiering, zoals de nieuwe SFDR-verordening (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Ons fonds valt als artikel 9-fonds in de meest duurzame categorie. 

Bronnen

¹ Bron: Kempen, geannualiseerde performancecijfers op basis van een representatieve portefeuille, voor aftrek van kosten, per 28 februari 2021
² Bron: ISS, MSCI. WACI is gemeten in tCO2e/MLN EUR Omzet

Verder lezen over duurzaam beleggen

Webinar duurzaam beleggen

Wilt u meer weten over de beleggingsmogelijkheden die voortvloeien uit de transitie naar een duurzame economie? En bent u benieuwd hoe wij dit in onze duurzame aandelenstrategie verwerken? Kijk dan dit webinar terug.

Meer informatie

Wilt u weten welke beleggingen in uw portefeuille passen? Neem dan contact op met uw beleggingsspecialist.

Disclaimer

Kempen Capital Management N.V. (KCM) heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. 

Dit document is opgesteld door de fondsbeheerders van Global Sustainable Equity (‘de Strategie’), beheerd door Kempen Capital Management N.V. (‘KCM’). De Strategie houdt op dit moment mogelijk positie aan in de in dit document genoemde vennootschap. Als beheerder van beleggingsfondsen (‘asset manager’) kan KCM posities opbouwen in financiële instrumenten uitgegeven door de in dit document genoemde vennootschap en ze kan op elk door haar geschikt geacht tijdstip aan- en verkooptransacties uitvoeren.

Dit document wordt u slechts ter informatie aangeboden en biedt onvoldoende informatie om een beleggingsbeslissing te kunnen nemen. Dit document bevat geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling, geen research, noch een uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument, en mag dan ook niet als zodanig geïnterpreteerd worden. De hierin opgenomen visie is onze visie per de datum van dit document en deze kan, zonder voorafgaande mededeling, onderhevig zijn aan wijzigingen.
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel