Nieuwe editie Dividend Top 10: ING Groep lijstaanvoerder

Emile Broesterhuizen - Van Lanschot
Emile Broesterhuizen
Specialist Aandelen
  1. Inspiratie
  2. Beleggen
  3. Nieuwe editie Dividend Top 10 ING Groep lijstaanvoerder

Nieuwe editie Dividend Top 10: ING Groep lijstaanvoerder

22 januari 2019
ING Groep, Vinci en HP Inc. nieuwkomers in top 10, NN Group, IBM en Schneider Electric van lijst af.

ING Groep, Vinci en HP Inc. nieuwkomers in top 10, NN Group, IBM en Schneider Electric van lijst af.

 

 

 

De Dividend top 10

De Dividend Top 10 is een selectie door Van Lanschot van tien aandelen met een dividendrendement van meer dan 3% en waarvan het dividend in onze ogen voldoende houdbaar is.

Omdat een hoog dividend niet altijd beter is richten wij ons bij de samenstelling van de top 10 op de kwaliteit van het dividend. De ondernemingen in deze lijst hebben een gedisciplineerd dividendbeleid. Andere criteria waar we rekening mee houden liggen in het verlengde van onze beleggingsovertuiging, zoals inspanningen van de bedrijven voor duurzaamheid. Zo komen we tot een Dividend Top 10 met een gemiddeld verwacht dividendrendement van 4,5%. Dat is hoger dan bijvoorbeeld de 2,7% van de MSCI World-index. We laten ook zien waarom selectie op dividendgroei belangrijk is bij een oplopende rente.

De dividendstijl heeft de afgelopen twintig jaar gemiddeld beter gepresteerd dan de MSCI World index. Een verklaring  voor dit bovengemiddelde rendement op hoogdividendaandelen is de kapitaaldiscipline. Ondernemingen die een groot deel van hun kasstromen uitkeren in de vorm van dividend, kunnen datzelfde kapitaal niet besteden aan verkeerde strategische keuzes.

 

*Op basis van verwacht dividend dat wordt uitbetaald over de komende twaalf maanden, gebaseerd op Bloomberg analistenconsensus.
**Verwachte hoogte van eerstvolgende dividenduitkering. Dit is het dividend dat uitgekeerd wordt over de resultaten van de voorgaande periode (jaar, halfjaar of kwartaal)

(Bron: Morningstar, Bloomberg, 21 januari 2019)

 


Houdbaarheid hoge dividendrendementen

Momenteel zijn er hoge dividendrendementen, maar actieve selectie van dividendaandelen is geboden. Door de dalingen van aandelenmarkten eind 2018 zijn dividendrendementen toegenomen. Op het eerste gezicht lijkt dat aantrekkelijk, maar selectiviteit is geboden. Wij verwachten namelijk meer focus van beleggers voor de soliditeit van balansen van ondernemingen. Bij afnemende economische groei wordt het voor een bedrijf lastiger om aanzijn verplichtingen te kunnen blijven voldoen. En dan blijft er minder geld over om dividend uit te keren. 

Wij hebben de dividendrendementen, verwachte dividendgroei over 2019 en de verhouding van de schuldpositie tot de EBITDA van Europese sectorenin kaart gebracht (zie tabel). Wat meteen opvalt zijn grote verschillen in het verwachte dividendrendement. De aandelenkoersen van de sectoren Energie en Financiële Dienstverlening zijn het hardst gedaald, wat de hoge dividendrendementen verklaart. Voor de sector financiële dienstverlening verwachten we nog steeds solide dividendgroei. Veel banken hebben hun balansen steeds beter op orde.

Communicatiediensten en de Nutssector beschikken ook over hoge dividendrendementen, maar met relatief hoge schuldposities. De houdbaarheid van dividenden zijn daardoor kwetsbaarder bij afnemende resultaten. Dat kan de lage verwachte dividendgroei bij Communicatiediensten verklaren.

 

Dividendrendementen, dividendgroei en schuldposities Europese sectoren

Omdat de kapitaalstructuur van financiële instellingen volledig verschilt van andere sectoren, is er geen netto schuld/EBITDA-schatting beschikbaar voor de sector Financiële Dienstverlening.
 
(Bron: Bloomberg, per 17 januari 2019, op basis van consensus. Schatting dividendrendement op basis van verwachting over komende 12 maanden, andere schattingen over 2019)
 

 


Wij zoeken naar betrouwbaarheid

Wij kijken naar vier factoren die iets zeggen over de stabiliteit van het dividend...

Dividendbeleid
Wij zien dividendgroei als een signaal dat het management vertrouwen heeft in de groei van de onderneming en dat is doorgaans positief voor de duurzaamheid van het dividend. Bijzonder aantrekkelijk vinden we het als een onderneming  een sterke historie heeft van stabiele dividendgroei en als zij beschikt over een duidelijk dividendbeleid. Dat impliceert dat het management ook op langere termijn oog heeft voor de belangen van de aandeelhouder.

Groei
Groei van de winst en kasstromen zijn essentieel voor de groei van het dividend. Een kortere periode waarin de winst- of kasstroom-ontwikkeling tegenvalt is geen ramp. Het dividend kan dan vaak betaald worden uit de reserves. Of de onderneming kan meer schuld op de balans nemen om het dividend tijdelijk te financieren. Maar die middelen zijn eindig, op lange termijn is winstgroei een vereiste voor dividendgroei.

Dividenddekking
De mate waarin het dividend gedekt wordt door de winst en de kasstromen zegt iets over de flexibiliteit van de onderneming. Een relatief laag dividend hoeft doorgaans niet verlaagd te worden als de winst of de kasstromen tegenvallen. Bij een relatief hoog dividend is er minder flexibiliteit en zien we meer risico’s.

Schuldniveau
Tot slot vormt een hoog schuldniveau een risico voor het dividend. Een onderneming met een zware schuldenlast en hoge rentekosten kan eerder in de betalingsproblemen komen. We kijken daarom naar de verhouding tussen schuld en eigen vermogen en die tussen schuld en het bedrijfsresultaat.

 

 

…en blijven dichtbij onze beleggingsovertuigingen

Verantwoord
De eerste stap in de selectie van de Dividend Top 10 is dat we ons beperken tot de aandelen die we ook actief volgen. Dat betekent dat onze Dividend Top 10 altijd voortkomt uit ons gevolgde aandelenuniversum. Bij de samenstelling van dit universum houden we rekening met de inspanningen van ondernemingen op het gebied van de ESG-criteria (environmental, social en governance). In gevallen waar ondernemingen zich negatief ontwikkelen op dit gebied, wordt de actieve advisering door ons gestaakt.

Koers houden
Dividend is niet de enige manier waarop we naar aandelen kijken. Als bank hebben we een opinie op meer dan 200 namen. Koers houden betekent onder andere dat we in onze selectie niet afwijken van onze bottom-upvisie. Dat houdt in dat we geen aandelen selecteren waar we een uitgesproken negatieve opinie op hebben, maar enkel aandelen met een neutrale of positieve opinie.

Spreiding
Ondanks het feit dat de Dividend Top 10 geen portefeuille op zich vormt, brengen we toch een zekere verdeling aan over sectoren om zodoende de risico’s te spreiden. Dit doen we door maximaal drie aandelen uit dezelfde sector te kiezen.

Selectiviteit
Naast een goed ondersteund dividend kijken we ook naar het niveau van het dividend. We selecteren alleen namen met een minimum dividendrendement van 3%. Dit is gebaseerd op het verwachte dividend over de komende twaalf maanden.


Performance hoogdividendstijl bovengemiddeld…

Het rendement van de dividendstijl fluctueert, maar laat over de afgelopen 20 jaar een duidelijke outperformance zien.

Het totaalrendement op de dividendstijl (gemeten via de MSCI World High Dividend Yield-index) fluctueerde de afgelopen twintig jaar. In deze periode heeft de dividendstijl tussenliggende perioden gekend waarin het rendement boven dat van de MSCI World-index lag, maar ook perioden waarin het rendement lager was. Over de gehele periode liet de dividendstijl een outperformance zien.

Over de afgelopen 20 jaar bedroeg het totaalrendement (cumulatief) 242% (De meetperiode loopt van 15-01-1999 t/m 17-01-2019, en is op basis van beschikbare data). Dat is 71 procentpunt meer dan het rendement op de MSCI World-index over dezelfde periode en komt neer op een outperformance van gemiddeld 1,2% per jaar.

 

Rendement dividendstijl en MSCI World index

Rendement in procent, cumulatief totaalrendement sinds 15 janauri 1999.

 

Outperformance dividendstijl

Rendement in procent, cumulatief totaalrendement sinds 15 janauri 1999.

(Bron: Thomson Reuters Datastream)

 

…mogelijk door discipline en cash

Er zijn verschillende theorieën die beargumenteren waarom de dividendstijl een bovengemiddeld rendement kan laten zien.

Discipline

Wij geloven in het disciplinerende effect van dividend. Managers die een groot deel van hun vrije kasstromen via dividend teruggeven aan de aandeelhouders, moeten verstandiger omgaan met het resterende kapitaal. Dat resulteert in efficiëntere ondernemingen die minder snel overgaan tot te dure overnames of twijfelachtige investeringen.

Cash in de hand meer waard

Een andere theorie stoelt op het gezegde dat één vogel in de hand beter is dan tien in de lucht. Totdat het overtollige kapitaal in de onderneming is uitgekeerd, bestaat altijd de kans dat het management er op onverstandige wijze mee omgaat. Beleggers zouden daarom meer waarde hechten aan een euro uitbetaald dividend dan aan een euro cash in de onderneming. Om die reden zouden dividend betalende ondernemingen meer in trek zijn bij beleggers.

Tegengeluid

Ondernemingen die dividend betalen, opereren doorgaans in volwassen markten met beperkte groeimogelijkheden. In tijden van economische bloei zijn dividendaandelen daardoor vaak aandelen die minder goed meekomen in de markt. Een ander nadeel is dat dividendaandelen bij een oplopende rente minder aantrekkelijk worden. De dividendspread (verschil tussen dividendrendement en kapitaalmarktrente) neemt dan af.

 

 


Een hoger dividend is niet altijd beter

Een hoog dividend betekent niet minder risico. Integendeel, een veel hoger dan gebruikelijk dividendrendement kan duiden op hoge risico’s. Dit zagen we de afgelopen jaren bij de mijnbouw- en metaalsector. Het verschil in dividendrendement van aandelen in deze sector met de MSCI World index liep vanaf september 2014 sterk op. Dat was een voorbode van een negatief totaalrendement van de sector. Beleggers zagen blijkbaar in dat mijnbouwbedrijven niet in staat waren de hoge dividenduitkeringen vol te houden. Dit resulteerde in dalende koersen. De winsten in de sector stonden onder druk door dalende grondstoffenprijzen. De koersen veerden pas weer op toen veel ondernemingen sneden in hun dividend.

 

Ontwikkelingen mijnbouw- en metaalsector 2014-2016

Geïndexeerd rendement en verschil in dividendrendement.

(Bron: Bloomberg, op basis van verwacht dividend dat wordt uitbetaald over de komende twaalf maanden, gebaseerd op Bloomberg analistenconsensus)

 


Terugblik Dividend Top 10 oktober 2018

Aandelenmarkten hadden wereldwijd een zwaar jaareinde. Onzekerheid door de handelsoorlog en het monetaire beleid in de Verenigde Staten en politieke onrust in Europa drukten op de rendementen. Ook kelderde de olieprijs in het vierde kwartaal met 25% door zorgen over de balans in de olieproductie. Volgens ons zijn deze zorgen overdreven en wij verwachten herstel. Door de lagere olieprijs bleef het gemiddelde totaalrendement op onze geselecteerde aandelen achter.

Telefónica (+13,6%) presteerde juist sterk, na goed ontvangen resultaten. Daarnaast hebben beleggers meer hoop gekregen op consolidatie van de Europese telecomsector. Ook Roche (+11,2%) boekte goede kwartaalresultaten. Daarbij merken wij sowieso op dat de beleggingscasus meer vaart heeft gekregen door een reeks FDA-goedkeuringen. De goedkeuring van de Europese toezichthouder voor de overname van Sodastream door Pepsico (+7,2%) droeg bij aan een goede performance van het aandeel.

Schlumberger (-22,5%) was een negatieve uitschieter. De onderneming had niet alleen last van de lage olieprijs, ook werden cijfers over het derde kwartaal niet goed ontvangen. Wij rekenen op herstel door toenemende investeringen in de sector. Bayer (-12,6%) lag uit de gratie door een onverwacht tegenvallende uitspraak van een rechter in het Roundup-dossier. IBM (-9,4%) wist niet te imponeren door tegenvallende kwartaalcijfers.

 

Performance in euro´s op basis van gelijke weging.

 


Risico's

Het beleggen in solide ondernemingen met een stabiel en hoog dividendrendement is niet zonder risico. In onze berekeningen gaan we uit van verwachte dividenduitkeringen in het lopende boekjaar. Ondanks het feit dat ondernemingen streven naar een stabiel dividendbeleid, bestaat de kans dat een onderneming door omstandigheden wordt gedwongen minder of geen dividend uit te keren.

Beleggers die streven naar inkomsten uit vermogen zullen bij een lage spaarrente en/of rente op staatsleningen eerder kiezen voor aandelen met een hoog dividendrendement. Beleggers dienen echter rekening te houden met het feit dat de beweeglijkheid van aandelen groter is dan die van staatsleningen en obligaties. Met andere woorden: de kans op koersdalingen bij aandelen is groter.

De Dividend Top 10 richt zich niet alleen op aandelen uit de eurozone, waardoor beleggers ook valutarisico lopen over aandelen die bijvoorbeeld zijn genoteerd in Britse ponden, Amerikaanse dollars of Zwitserse franken.

De Dividend Top 10 is samengesteld als een ideeënlijst en niet als een portefeuille. De geschiktheid van een belegging in een individueel aandeel dient altijd te worden beoordeeld in de context van een goed gespreide portefeuille.

Voor meer informatie over de geschiktheid van een van deze namen in uw beleggingsportefeuille, kunt u contact opnemen met uw banker of beleggingsspecialist.

 

 


Over de Dividend Top 10

Ideeënlijst
Met de Dividend Top 10 geven wij een overzicht van tien aandelen die beschikken over een dividendrendement van meer dan 3% en waarvan het dividend in onze ogen goed ondersteund is. Daarnaast is een aantal actieve en passieve beleggingsfondsen gepresenteerd die gebruikt kunnen worden om in te spelen op dividendstrategieën. Wij zien dit overzicht als een ideeënlijst voor beleggers die interesse hebben in dividendbeleggen.

Geen portefeuille
De Dividend Top 10 is geen portefeuille op zich. Het is dan ook belangrijk dat de geschiktheid van een belegging in een van deze namen altijd beoordeeld wordt in de context van een goed gespreide portefeuille. Om deze reden adviseren wij u contact op te nemen met uw beleggingsadviseur, alvorens over te gaan tot een belegging in een van de beleggingsoplossingen genoemd in deze publicatie. Uw adviseur kan u helpen te beoordelen of een van deze aandelen past binnen uw portefeuille.

Achtergrond
Naast 10 aandelen met een aantrekkelijk dividendrendement geven we nog achtergrondinformatie. We vertellen naar welke criteria we kijken bij het samenstellen van de Dividend Top 10e n we vertellen iets over de dividendstijl zelf. Zo geven we een toelichting op de performance van de stijl, achterliggende theorieën die dit proberen te verklaren, en kijken we naar de dividendspread. Ook geven wij inzicht hoe beleggen in dividendaandelen kan worden ingericht door middel van beleggingsfondsen. We benoemen hierbij de belangrijkste voordelen van actief en passief beleggen.

 

Emile Broesterhuizen is specalist aandelen.

 

 

 

Emile Broesterhuizen - Van Lanschot
Emile Broesterhuizen
Specialist Aandelen

Meer weten over beleggen?

Persoonlijk beleggingsadvies
Beleggingsadvies, vermogensbeheer of een combinatie? Wij gaan graag voor u aan de slag.