1. Disclaimer
  2. Online Bankieren

Online Bankieren

Disclaimer
Toegang tot Online Bankieren wordt verleend onder de voorwaarden dat u de navolgende bedingen, waaronder de algemene voorwaarden Online Diensten, aanvaardt en erkent.

Online Bankieren kan bestaan uit de navolgende toepassingen: Betalen, Beleggingsportefeuille, Beleggingsinformatie en Productoverzicht.

Betalen

Aan de aan u ter beschikking gestelde informatie met betrekking tot het saldo en de mutaties op de door u opgegeven bankrekeningen en/of effectenrekeningen, alsmede aan alle overige aan u ter beschikking gestelde informatie kunt u geen rechten ontlenen. De administratie van de bank is leidend bij het vaststellen van uw rekeningsaldi en rekeningmutaties.

De bank zal zorgdragen voor een zo optimaal mogelijke beveiliging van bovengenoemde rekeninginformatie. De bank is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van het niet beschikbaar zijn van Online Bankieren, vertragingen in de oproepbaarheid van de dienstverlening via internet, ter zake van onjuistheden in informatie en/of berekeningen, en voor het overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden van de verstrekte informatie door derden en/of aan derden, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de bank.

De door u opgegeven opdrachten worden op werkdagen, indien ingestuurd voor het uiterste aanlevertijdstip, dagelijks verwerkt in uw rekeningenoverzichten. Het kan echter voorkomen, dat een deel of alle door u opgegeven opdrachten niet direct verwerkt kunnen worden. Uw bestedingsruimte is niet af te leiden uit de overzichten.

Indien het niet mogelijk is om opdrachten via Online Bankieren door te geven, kunt u opdrachten doorgeven via de overige daartoe bij de bank bestaande communicatiekanalen, zulks tegen de voor die communicatiekanalen geldende tarieven.

Beleggingsportefeuille

Toegang tot uw portefeuilleoverzicht wordt verleend onder de voorwaarde dat u de navolgende bedingen aanvaardt en erkent. De beschikbare overzichten worden uitsluitend aan u ter informatie aangeboden en zijn uitsluitend indicatief en strikt persoonlijk. U kunt er geen rechten aan ontlenen. De administratie van de bank is leidend bij het vaststellen van uw portefeuilleoverzicht. Bij de overzichten is uitgegaan van uw positie op de vorige werkdag na sluitingstijd van de Amsterdamse Euronext beurs. Het kan echter voorkomen dat een deel of alle door u uitgevoerde transacties van de vorige dag(en) niet zijn verwerkt. Voor orders op buitenlandse beurzen, exercises en corporate actions geldt dat de verwerking hiervan in deze overzichten minimaal twee werkdagen kan zijn. Future posities worden niet getoond.

De gehanteerde koersen zijn de slotkoersen van de vorige werkdag. Gedurende de dag worden deze met een vertraging vervangen. Het kan echter voorkomen dat voor één of meer fondsen een oudere koers is gebruikt.

Beleggingsinformatie

De verwerkte gegevens in de beleggingspublicaties opgesteld door Van Lanschot Kempen, ook handelend onder de namen Van Lanschot en Kempen & Co. Ze bevatten ook gegevens die door de dochteronderneming van Van Lanschot, Kempen Capital Management N.V. (‘Kempen) zijn opgesteld. De gegevens die zijn gebruikt in de door Van Lanschot opgestelde beleggingspublicaties zijn ontleend aan bronnen die door de opsteller betrouwbaar worden geacht.

Productoverzicht
Toegang tot uw productoverzicht wordt verleend onder de voorwaarde dat u de navolgende bedingen aanvaardt en erkent. De beschikbare overzichten worden uitsluitend aan u ter informatie aangeboden en zijn uitsluitend indicatief en persoonlijk. U kunt er geen rechten aan ontlenen. De administratie van de bank is leidend bij het vaststellen van uw productoverzicht. Bij de overzichten is uitgegaan van uw positie op de vorige werkdag na afsluiting van de verwerkingen van die dag. Het kan echter voorkomen dat een deel of alle transacties van de vorige dag(en) niet zijn verwerkt. Het kan voorkomen dat uw productoverzicht, of een deel daarvan, niet overeenkomt met de actuele situatie. De gehanteerde condities en voorwaarden zijn die van de vorige werkdag.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel