1. Disclaimer
  2. Beleggingsinformatie

Beleggingsinformatie

Disclaimer
Deze publicatie is uitgebracht door Van Lanschot Kempen NV (Van Lanschot). Meer informatie over de betrokken personen, beloningen, bronnen, aansprakelijkheden en mogelijke belangenconflicten die verband houden met deze publicatie vindt u in deze disclaimer.

Een van de volgende personen is verantwoordelijk geweest voor het uitbrengen van deze publicatie:

Naam Functie
Jack Horvest Beleggingsspecialist
Bob Stroeken Beleggingsspecialist
Jurgen van Wijngaarden Beleggingsspecialist
Ellen Engelhart Beleggingsspecialist
Robert de Groot Beleggingsspecialist
Maarten van der Pas Communicatiespecialist
Hester van Breugel Communicatiespecialist
Maarten Kneepkens Vermogensbeheerspecialist
Jan van de Ven Vermogensbeheerspecialist
Duco Smit Vermogensbeheerspecialist
Effi Bialkowski Vermogensbeheerspecialist
Ton Cremers Vermogensbeheerspecialist
Evert Waterlander Vermogensbeheerspecialist

De in deze publicatie verwerkte gegevens zijn ontleend aan bronnen die door Van Lanschot betrouwbaar worden geacht. Bij de totstandkoming van deze publicatie hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij de selectie van externe bronnen.

Van Lanschot aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. Van Lanschot aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige beslissing genomen op basis van het gebruik van de inhoud van deze publicatie.
 
De strekking van deze publicatie en de daarin opgenomen opinies, aanbevelingen en/of strategieën gelden vanaf het moment van publiceren. De in deze publicatie opgenomen opinies, aanbevelingen en/of strategieën kunnen, zodra wij daartoe aanleiding zien, zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd.

De inhoud van deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies en dient ook niet te worden beschouwd als een aanbod  of een uitnodiging om enige van de hierin genoemde financiële instrumenten te kopen of te verkopen of als een aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Een belegging in de in deze publicatie genoemde financiële instrumenten is mogelijk niet geschikt voor elke belegger. U dient de passendheid van een beleggingstransactie telkens te beoordelen in het licht van uw eigen omstandigheden en doelstellingen. Raadpleeg hiervoor uw beleggingsspecialist.

De afdeling Merchant Banking van Van Lanschot Kempen N.V., ook handelend onder de naam Kempen & Co, treedt op als liquidity provider in de aandelen die zijn uitgegeven door ADLER Group S.A., Amsterdam Commodities N.V., Argenx SE, Ascencio SCA, Biocartis N.V., CM.com N.V., DPA Group N.V., Fastned N.V., HAL Trust, Lucas Bols N.V., NSI N.V., VastNed Retail N.V., Vivoryon Therapeutics N.V., WDP N.V., Xior Student Housing N.V.  Op kempenmarkets.nl onder ‘Voorwaarden’ staat voor welke gestructureerde producten Kempen & Co optreedt als liquidity provider. Kempen Capital Management NV (Kempen) is een dochteronderneming van Van Lanschot.

De beloning van de natuurlijke personen die zijn betrokken bij het uitbrengen van deze publicatie is niet direct gekoppeld aan door Van Lanschot of door tot haar groep behorende vennootschappen verrichte beleggingsdiensten, transacties of ontvangen handelsvergoedingen.

Van Lanschot, Kempen & Co en Kempen hebben een beleid inzake de preventie van belangenverstrengeling. Dit beleid beschrijft de interne organisatorische en administratieve regelingen en informatiebarrières om belangenverstrengeling te voorkomen en te vermijden. Dit beleid kunt u terugvinden via deze link.  

Tenzij anders vermeld zijn de publicaties van Van Lanschot gebaseerd op gangbare waarderingsgrondslagen en waarderingsmethoden zoals Discounted Cash Flow (DCF), Dividend Discount Model (DDM) en waardenvergelijkingen. Tenzij anders vermeld zijn de gebruikte modellen beschermd. Wezenlijke informatie over deze modellen kan worden opgevraagd bij Van Lanschot.    

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De daadwerkelijke prestaties van een financieel instrument kunnen afwijken van de in de publicatie genoemde verwachte prestaties.

In alle publicaties worden de volgende categorieën van aanbevelingen gebruikt: Positief (P), Neutraal (NT), Negatief (NG), Geen opinie (G) en Tijdelijk Geen Opinie (TG). Meer uitleg over onze opinievorming kunt u terugvinden via deze link.

Van Lanschot is als bank geregistreerd in het Wft-register en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. en de Autoriteit Financiële Markten en is statutair gevestigd aan de Hooge Steenweg 29, 5211 JN te ’s-Hertogenbosch, KvK ’s-Hertogenbosch nr. 16038212.

Het is niet toegestaan de gegevens uit deze publicatie, geheel of gedeeltelijk te reproduceren, door te sturen of anderszins te verspreiden in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Lanschot.

Opinies met betrekking tot gestructureerde producten en obligaties worden maandelijks herzien. Opinies met betrekking tot beleggingsfondsen worden per kwartaal herzien.

Aanvullende informatie over publicaties met betrekking tot individuele aandelen

Van Lanschot hanteert het volgende systeem om de Kempen & Co rating te vertalen naar de aandelenopinie van Van Lanschot:
Verkopen: Negatief
Houden: Neutraal
Kopen: Positief

Van Lanschot hanteert het volgende systeem om de Morningstar rating te vertalen naar de aandelenopinie van Van Lanschot:
1-2 sterren: Negatief
3 sterren: Neutraal
4-5 sterren: Positief

Van Lanschot hanteert het volgende systeem om de Kepler Cheuvreux aanbeveling te vertalen naar de aandelenopinie van Van Lanschot:
Reduce: Negatief
Hold: Neutraal
Buy: Positief

Disclaimer Kepler Cheuvreux
In no circumstances, Kepler Cheuvreux may be held liable because of an irrelevant recommendation. Kepler Cheuvreux excludes all responsibility regarding the relevance, accuracy and opportunity of any information provided in this Report.
Kepler Cheuvreux shall not accept any liability of any nature whatsoever for any direct or indirect losses that may arise as a result of an investment based on this Report.

Opinies met betrekking tot individuele aandelen worden dagelijks herzien.
 

Recente publicaties

Op de website beleggingsinformatie is een lijst te raadplegen van alle aanbevelingen die Van Lanschot de afgelopen 12 maanden heeft verspreid.

Debt investors

The terms and conditions of this disclaimer and other disclaimers, also accessible via www.vanlanschot.nl, apply to the use of the information available on this Website as operated by Van Lanschot Kempen NV (‘Van Lanschot’). Van Lanschot has its main office at Hooge Steenweg 27-31, 5211 JS ’s-Hertogenbosch, The Netherlands and is registered in the Trade Register of the ’s-Hertogenbosch Chamber of Commerce (Kamer van Koophandel) under number 16038212.  

This Website and its contents are informative in nature and do not constitute an offer of securities to the public as meant in any laws or rules implementing the Prospectus Directive (2003/71/EC), nor do they constitute a solicitation to make such an offer. The information offered on this Website does not constitute investment advice, nor does it constitute an investment recommendation in respect of any financial instrument.  

The information on this Website does not constitute an offer of securities. a solicitation to make such an offer or an invitation to sell any securities, and may not be used for such purposes, in the United States or any other country or jurisdiction in which such an offer or solicitation is unlawful, or in respect of any person (including U.S. persons) in relation to whom the making of such an offer or solicitation is unlawful. U.S. persons are generally defined as a natural person, residing in the United States for 6 months or more per year or any entity organized or incorporated under the laws of the United States. U.S. citizens living abroad may also be deemed U.S. persons under certain rules. For the specific meaning of U.S. persons Van Lanschot refers to the relevant U.S. laws and regulations. 

Everyone using this Website and the documents available thereon, should acquaint themselves with and adhere to the applicable local legislation and satisfy themselves that the laws of their own country allow them to access the information or must refrain from accessing, visiting and/or using the Website accordingly.  

The information on this Website is not intended to be available to any person in the United States or any (‘U.S. person’).  

Van Lanschot is not a registered broker-dealer under the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended, and under applicable state laws in the United States. Van Lanschot is also not a registered investment adviser under the U.S. Investment Advisers Act of 1940, as amended, and under applicable state laws in the United States. 

Any securities referred to in the information furnished on this Website have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, unless specifically mentioned, and may in principle be offered or sold in the United States only pursuant to an exemption from such registration.  

Van Lanschot cannot be held responsible for any damages or losses that occur from transactions and/or services in defiance of the relevant rules of the purchaser’s home jurisdiction.  

The information offered may be changed or terminated, or access thereto limited, without further notice. Van Lanschot and its affiliated companies accept no liability whatsoever for any damages (including lost profits) ensuing from use of the Website, the availability thereof or the accuracy, completeness and currentness of the information available on the Website.  

With respect to the information on this Website on Securitisation programmes, visitors should note that the information on these programmes does not relate to offerings of Van Lanschot (nor of any of its group companies), but that the assets backing the securities are originated by (group companies of) Van Lanschot. Van Lanschot cannot be held liable or responsible for any statements or omissions in any such programme, other than as set out in the paragraph (‘Important notice’) in the relevant prospectus, and none of the programmes shall give recourse on Van Lanschot (nor any of its group companies).  

This Website and its disclaimers are governed by the laws of The Netherlands. All disputes arising from this disclaimer shall be submitted exclusively to the competent court in Amsterdam. 

By accessing this Website you accept the terms and conditions as set out above and accept that you are bound by any restrictions that may be contained in the prospectuses and declare that you do not reside in the United States and that you are not a (‘U.S. person’) and that you will not transmit or otherwise send any information contained in this Website to any person in the United States or any U.S person.