1. Disclaimer
  2. Beleggingsinformatie

Beleggingsinformatie

Disclaimer
Deze publicatie is uitgebracht door Van Lanschot Kempen N.V. (Van Lanschot). Van Lanschot is als bank geregistreerd in het Wft-register en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. en de Autoriteit Financiële Markten en is statutair gevestigd aan de Hooge Steenweg 29, 5211 JN te ’s-Hertogenbosch, KvK ’s-Hertogenbosch nr. 16038212.

Algemeen

Van Lanschot publiceert beleggingsinformatie, zowel ten aanzien van markt- en economische ontwikkelingen, als over specifieke effecten of de bedrijven die deze effecten hebben uitgegeven (beleggingsaanbevelingen). Om u in staat te stellen deze te beoordelen is in deze disclosures informatie opgenomen over hoe deze aanbevelingen tot stand komen en welke mogelijke belangenconflicten er zouden kunnen optreden.

Deze publicaties kunnen niet worden geclassificeerd als beleggingsonderzoek. Ze zijn niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke vereisten t.a.v. de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied, noch zijn deze onderworpen aan enig handelsverbod vooruitlopend op de verspreiding van beleggingsonderzoek.

Methodologie en Bronnen

Algemeen

De in deze publicatie verwerkte gegevens zijn ontleend aan bronnen die door Van Lanschot betrouwbaar worden geacht. Bij de totstandkoming van deze publicatie hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij de selectie van externe bronnen.

Bronnen waarvan Van Lanschot in belangrijke mate gebruik maakt zijn: Beleggingsonderzoek van Morningstar, de afdeling Investment Banking van Van Lanschot, Kepler Cheuvreux en Moody’s, maar ook nieuwsagentschappen, persberichten van bedrijven en informatieleveranciers zoals Bloomberg, Thompson Reuters en MSCI.
Deze aanbevelingen zijn door Van Lanschot niet voorafgaand aan publicatie ter controle voorgelegd aan de betreffende onderneming.

Van Lanschot hanteert de volgende definities ten aanzien van de afgegeven aanbevelingen:
Positief , Neutraal en Negatief. De aanbevelingen van Van Lanschot zijn gebaseerd op de volgende bronnen en modellen:

Aandelen

Van Lanschot baseert haar aanbevelingen op het beleggingsonderzoek (research) van de Investment Bank van Van Lanschot en andere partijen. Dit betreft op dit moment Morningstar, Kepler Chevreux. De door deze partijen afgegeven aanbevelingen worden door van Lanschot samengevat of op hoofdpunten in de eigen opinies opgenomen, mogelijk aangevuld met uit openbare bronnen verkregen informatie. Van Lanschot wijkt hierbij niet materieel af van de aanbeveling van de Investment Bank van Van Lanschot en externe partijen. Van Lanschot vertaalt de afgegeven 'rating' naar haar eigen 'rating' systematiek. Lees hier meer over de ratingmethodiek.

Opinies met betrekking tot aandelen kunnen in principe dagelijks worden herzien.
 
Het beleggingsonderzoek waar deze aanbeveling op gebaseerd is (met daarin onder meer informatie over de identiteit van de derde partij, de bij de publicatie betrokken personen, informatiebronnen, datum en tijdstip van het uitbrengen, en de bijbehorende disclaimer) is, vrij van kosten, op te vragen op te vragen via dit mailadres.

Obligaties

Van Lanschot baseert haar opinies over obligaties op eigen onderzoek. Voor de opinievorming van obligaties beoordelen we of een land, instelling of bedrijf in staat is om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Dit resulteert in een oordeel ten aanzien van de kredietkwaliteit. Om tot een opinie te komen, kijken we in ieder geval naar drie elementen.

  1. Profiel van de sector: hierdoor kunnen wij de resultaten en vooruitzichten van een uitgevende instelling in het juiste kader plaatsen.
  2. Bedrijfsprofiel: dit zijn vooral kwalitatieve aspecten
  3. Financieel profiel: dit is vooral kwantitatief en gebaseerd op financiële ratio’s en kasstroomanalyse

Het totaalbeeld resulteert in een positief, neutraal of negatief oordeel. Deze is van toepassing op reguliere seniorobligaties van de uitgevende instelling.

  • De opinie is positief als we de kredietkwaliteit als zeer sterk beoordelen en/of wij (voor)zien dat deze sterk verbetert.
  • In geval van een neutrale opinie zijn we van mening dat de kredietwaardigheid stabiel is tot licht verslechterend. Wel gaan we ervan uit dat de officiële kredietratings binnen het investment-grade spectrum (hoger of gelijk aan BBB-/Baa3) blijven.
  • In geval van een negatieve opinie is de kredietkwaliteit zwak (high-yield) en/of verslechtert naar onze mening sterk in de richting van high-yield (lager dan BBB-/Baa3). In geval van een negatieve opinie zullen wij de uitgevende instelling uit het obligatie-universum verwijderen.

Opinies met betrekking tot obligaties worden over het algemeen 2 x per jaar herzien. Een uitgebreide beschrijving hoe Van Lanschot tot haar kredietopinies komt leest u in het artikel Methodiek obligatie-analyse op de website Beleggingsinformatie (login).

Beleggingsfondsen

De opinievorming bij beleggingsfondsen komt op een andere wijze tot stand dan bij de andere beleggingscategorieën. De opinie Positief betekent dat wij het fonds op de advieslijst beleggingsfondsen hebben opgenomen. Op basis van onze researchinspanningen vinden wij dat het beleggingsfonds voldoet aan onze beoordelingscriteria. De opinie geeft dus nadrukkelijk geen oordeel over de aantrekkelijkheid van de onderliggende beleggingscategorie.

De opinie van een fonds wordt van Positief naar Neutraal verlaagd als dit fonds (nog) niet aan onze duurzame wensen voldoet, omdat er ook kan worden belegd in controversiële wapens, tabak en/of bedrijven die de United Global Compact afspraken schenden. Ook wordt tijdelijk de opinie Neutraal gebruikt bij fondsontwikkelingen die tot een herziening van een opinie kunnen leiden.

De opinie Negatief betekent dat er zwaarwegende negatieve ontwikkelingen bij het beleggingsfonds zijn in relatie tot onze beoordelingscriteria. Hierdoor handhaven wij het desbetreffende beleggingsfonds niet langer op de advieslijst en raden wij verdere aankopen af. Ook hierbij geldt dat er geen verband is met onze mening over de onderliggende beleggingscategorie. Wij zijn louter negatief geworden over het beleggingsfonds zelf.

Opinies met betrekking tot beleggingsfondsen worden over het algemeen per kwartaal herzien.

Gestructureerde Producten 

De opinievorming bij gestructureerde producten komt op een andere wijze tot stand dan bij de andere beleggingscategorieën. De opinie Positief houdt in dat we op basis van onze gestelde criteria (kredietkwaliteit uitgevende instelling, verhouding risico/rendement) van mening zijn dat het een interessant gestructureerd product is passend bij de visie die wij als organisatie hebben op de financiële markten. De opinie Neutraal geven wij af als de verhouding risico/rendement een iets minder goede aansluiting heeft bij onze visie op de financiële markten maar per saldo nog wel goede aanknopingspunten biedt. De opinie Negatief betekent dat dit product niet past bij onze visie op de financiële markten, we risico/rendement niet meer in verhouding vinden of er iets is met de kredietinstelling van de uitgevende instelling.  Bij deze opinie stellen we voor om dit gestructureerde product van de hand te doen, zodoende raden we verdere aankopen in het product af.

Opinies met betrekking tot gestructureerde producten worden over het algemeen maandelijks herzien.

Informatie over mogelijke belangenconflicten

Algemeen

Van Lanschot en/of haar dochterondernemingen zijn actief in de financiële markten, waaronder als effectenbroker en Liquidity Provider, als adviseur optredend voor ondernemingen in kapitaalmarkt transacties en als vermogensbeheerder. 

Van Lanschot heeft maatregelen ingesteld om de uit deze activiteiten volgende belangenconflicten te voorkomen en te vermijden, waaronder interne organisatorische en administratieve regelingen en informatiebarrières. De verschillende maatregelen zijn beschreven in het beleid belangenconflicten, zoals ook opgenomen in de voorwaarden voor de beleggingsdienstverlening.

Ondanks de stappen die zijn genomen kunnen Van Lanschot en/of haar dochterondernemingen belangen hebben die niet overeenkomen met uw belangen. Van Lanschot en/of haar dochtermaatschappijen kunnen verplichtingen hebben jegens andere klanten, of de onderneming in deze beleggingsaanbeveling,  die leiden tot het uitvoeren van transacties die van invloed kunnen zijn op de waarde van de effecten en die niet overeenkomen met de in deze aanbeveling uitgesproken verwachtingen. 

Ten aanzien van specifieke ondernemingen, beleggingsinstellingen of gestructureerde producten:
Van Lanschot heeft ten aanzien van het publiceren van deze aanbeveling geen overeenkomst met de in de aanbeveling beschreven onderneming.

De afdeling Investment Bank van Van Lanschot, treedt op als liquidity provider in de aandelen uitgegeven door de volgende ondernemingen:  ADLER Group S.A., Amsterdam Commodities N.V., Argenx SE, Ascencio SCA, Biocartis N.V., CM.com N.V., DPA Group N.V., Fastned N.V., HAL Trust, Lucas Bols N.V., NSI N.V., VastNed Retail N.V., Vivoryon Therapeutics N.V., WDP N.V., Xior Student Housing N.V.  

De afdeling Investment Bank van Van Lanschot kan gedurende de afgelopen 12 maanden 'investment banking diensten’ , of andere effectendienstverlening verleend hebben aan de in deze aanbeveling besproken onderneming, en/of zijn opgetreden als 'lead-' of 'co-lead manager' bij een publieke uitgifte van effecten door de in deze aanbeveling besproken onderneming.  Meer informatie hierover is, vrij van kosten, op te vragen via dit mailadres.

Van Lanschot treedt tevens op als liquidity provider voor gestructureerde producten. Op kempenmarkets.nl onder ‘Voorwaarden’ staat voor welke gestructureerde producten. 

Van Lanschot Kempen Investment Mangement N.V. (VLK Invemstment Mangement) is een dochteronderneming van Van Lanschot. VLK Invemstment Mangement is een beheerder van beleggingsfondsen en beheert beleggingsportefeuilles en kan derhalve belangen aanhouden in de in deze beleggingsaanbevelingen beschreven ondernemingen. Het is tevens mogelijk dat VLK Invemstment Mangement de beheerder is van de in deze beleggingsaanbeveling beschreven beleggingsinstelling.

Van Lanschot kan eveneens investeerder zijn in een of meer van de in deze publicatie besproken beleggingsfondsen of gestructureerde producten. 

Als gevolg van de hier boven genoemde activiteiten is het mogelijk dat Van Lanschot op het moment van publicatie van deze beleggingsaanbeveling een long of short positie heeft van meer dan 0,5% van het aandelenkapitaal van de onderneming in de beleggingsaanbevelingen. 

Van Lanschot Kempen N.V. is een beursgenoteerde onderneming. Het is mogelijk dat de onderneming in deze aanbeveling een belang van meer dan 5% bezit in Van Lanschot. Belangen in het aandelenkapitaal van uitgevende instellingen zoals Van Lanschot zijn na te gaan in het openbare register van de toezichthouder (AFM).

Meer informatie over eventuele door Van Lanschot gehouden belangen in de ondernemingen uit deze aanbeveling is, vrij van kosten, op te vragen via dit mailadres.

Bijdragen en mogelijke persoonlijke belangen

Een of meer van de volgende personen hebben meegewerkt aan deze publicatie:

Naam Functie
Jack Horvest Beleggingsspecialist
Bob Stroeken Beleggingsspecialist
Jurgen van Wijngaarden Beleggingsspecialist
Ellen Engelhart Beleggingsspecialist
Robert de Groot Beleggingsspecialist
Tim Verhagen Beleggingsspecialist
Robert van Riel
Beleggingsspecialist
Joost van Leenders Beleggingsstrateeg
Luc Aben Beleggingsstrateeg
Jorn Veeneman Beleggingsstrateeg
Mees Vlasveld Beleggingsstrateeg
Maarten van der Pas Communicatiespecialist
Hester van Breugel Communicatiespecialist
Bas Kooman Communicatiespecialist
Rixt Hoekstra Communicatiespecialist
Maarten Kneepkens Vermogensbeheerspecialist
Jan van de Ven Vermogensbeheerspecialist
Duco Smit Vermogensbeheerspecialist
Effi Bialkowski Vermogensbeheerspecialist
Ton Cremers Vermogensbeheerspecialist
Evert Waterlander Vermogensbeheerspecialist

De natuurlijke personen die zijn betrokken bij het uitbrengen van deze publicatie hebben geen relatie met de betreffende onderneming(en) in de beleggingsaanbeveling, maar kunnen op enig moment beleggen in de effecten uitgegeven door deze onderneming(en), of daarvan afgeleide producten. 

De vergoeding voor  verrichte werkzaamheden van de natuurlijke personen die zijn betrokken bij het uitbrengen van deze publicatie is niet direct gekoppeld aan door Van Lanschot of door tot haar groep behorende vennootschappen verrichte beleggingsdiensten, transacties of ontvangen handelsvergoedingen.

Meer informatie?

Aanvullende informatie kan worden verkregen bij Van Lanschot, via dit mailadres.

Disclaimers

De inhoud van deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies en dient ook niette worden beschouwd als een aanbod of een uitnodiging om enige van de hierin genoemde effecten te kopen of te verkopen.. Een belegging in de in deze publicatie genoemde effecten is mogelijk niet geschikt voor elke belegger. U dient de passendheid van een beleggingstransactie telkens te beoordelen in het licht van uw eigen omstandigheden en doelstellingen. Raadpleeg hiervoor uw beleggingsspecialist.

De strekking van deze publicatie en de daarin opgenomen opinies, aanbevelingen en/of strategieën gelden vanaf het moment van publiceren. De in deze publicatie opgenomen opinies, aanbevelingen en/of strategieën kunnen, zodra wij daartoe aanleiding zien, zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd.

Het is niet toegestaan de gegevens uit deze publicatie, geheel of gedeeltelijk te reproduceren, door te sturen of anderszins te verspreiden in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Lanschot.

Van Lanschot aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. Van Lanschot aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige beslissing genomen op basis van het gebruik van de inhoud van deze publicatie.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel