1. Disclaimer
  2. Beleggen

Zelf Beleggen en Beleggingsadvies

Disclaimer
Via de website van Van Lanschot (hierna te noemen Website) kunt u, indien u gebruikmaakt van de dienstverlening Zelf Beleggen zelfstandig en voor eigen risico beleggen; indien u gebruikmaakt van de dienstverlening Beleggingsadvies, 24 uur per dag uw beleggingsportefeuille raadplegen.

De regels die van toepassing zijn op de toegang tot de website www.vanlanschot.nl en op de dienst Online Bankieren gelden ook voor uw toegang tot de Website. Die regels worden daarom door u geacht tevens te zijn aanvaard en erkend waar het de toegang tot de Website betreft. Daarnaast gelden de volgende regels die u met uw gebruik van de Website eveneens geacht wordt te hebben aanvaard en erkend.

Waarschuwing

U realiseert zich dat de waarde van uw beleggingen kan fluctueren en dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst.

Informatie op de Website

Als u informatie van de Website gebruikt bij het nemen van uw beleggingsbeslissingen, doet u dat geheel voor eigen risico. Van Lanschot aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden in die informatie, voor schade in verband met uw gebruik ervan of uw vertrouwen erop, of voor schade die voortvloeit uit uw beslissing om informatie verder te verspreiden, al dan niet in strijd met het intellectueel eigendomsrecht van de bank.

Intellectueel eigendomsrecht Website

De Website is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van de Website in strijd met de auteurswet en andere relevante wetten en regelingen is niet toegestaan. Het intellectuele eigendomsrecht van via de Website aangeboden informatie berust bij Van Lanschot dan wel bij derden. Het is niet toegestaan om deze informatie te verveelvoudigen, te bewerken, aan het publiek ter beschikking te stellen of commercieel te exploiteren, behalve voor zover dit krachtens de wet is toegestaan.

Privacybeleid van de bank

De Bank verwerkt uw persoonsgegevens volgens het door haar gehanteerde privacybeleid; lees het Privacy Statement.

Onjuist gebruik van de Website
De bank aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in verband met onbevoegd of onjuist gebruik van de Website (inclusief misbruik), al dan niet via communicatieverbindingen en/of apparatuur en/of overige faciliteiten van de bank of van derden waardoor ten aanzien van uw Zelf Beleggenrekening opdrachten kunnen worden ingelegd. Bovendien aanvaardt de bank geen aansprakelijkheid voor schade in verband met storingen in die communicatieverbindingen en/of apparatuur en/of overige faciliteiten (al dan niet door een storing in de elektriciteitsvoorziening), of in verband met andere oorzaken waardoor u geen of vertraagd gebruik kunt maken van de Website.

Wat hebt u nodig?

Deze Website is geschikt voor de browsers Microsoft Internet Explorer versies 8 en hoger, Modzilla Firefox en Google Chrome. U hebt een minimale beeldschermresolutie nodig van 1024 bij 768 pixels.

Deze Website maakt gebruik van PDF-bestanden.  Om deze bestanden te kunnen raadplegen hebt u Adobe Acrobat Reader nodig. Dit programma is gratis via Adobe te downloaden.

Op deze Website wordt gebruik gemaakt van TIFF-bestanden. In het geval van Windows95 kan het zijn dat in bepaalde versies geen standaard TIFF-viewer aanwezig is. De bank is niet verantwoordelijk voor de installatie en het gebruik van voornoemde programma's.

Beschikbaarheid Website en de mogelijkheden tot het plaatsen van orders

De Website is 24 uur per dag beschikbaar voor het raadplegen van informatie.

Het opgeven van orders via de Website, tussen 8.00-22.00 uur (gedurende zeven dagen per week), is uitsluitend mogelijk indien u gebruikt maakt van de dienstverlening Zelf Beleggen. Opties kennen een expiratiedatum, dit is de datum waarop de optie afloopt. U kunt geen online openingstransacties meer inleggen na 17.30 één dag vóór de expiratiedatum van de betreffende optie. Dit kan wel telefonisch. Als de Website vanwege een mogelijke technische storing niet bereikbaar is, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de Centrale Orderdesk. Dit kan op openingsdagen van de Amsterdamse beurs (NYSE Euronext Amsterdam) van 8.30 tot 17.30 uur via telefoonnummer +31 73 548 37 38.

Gehanteerde koersen

De gehanteerde koersen op de Website worden verleend door derden ('SIX Group'). Koersen worden vermeld met een datum en/of tijdsaanduiding.

De bank aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in verband met onjuistheden in en/of het niet of vertraagd ontvangen van koersinformatie via de Website, tenzij de betreffende schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de bank.

Bestedingsruimte

Indien u gebruikmaakt van de dienstverlening Zelf Beleggen, dient u er rekening mee te houden dat bij de berekening van uw bestedingsruimte de kosten die u moet betalen voor een aan- of verkoop van Financiële Instrumenten niet worden meegerekend. De informatie over uw bestedingsruimte op de Website geldt slechts als een indicatie van uw werkelijke bestedingsruimte. U bent zelf verantwoordelijk voor de controle of uw bestedingsruimte voldoende is om een opdracht tot aan- of verkoop te kunnen inleggen, dan wel een overboeking naar uw vaste tegenrekening. De bank adviseert om orders na beurs altijd met limiet in te leggen, omdat de openingskoers in bepaalde gevallen (fors) kan afwijken van de slotkoers van de vorige dag. Dit kan gevolgen hebben voor de berekening van de bestedingsruimte dan wel de verwachte opbrengst.

Handleiding Zelf Beleggen

download
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel