Depositogarantiestelsel

Voor de bescherming van uw vermogen kunt u gebruikmaken van verschillende regelingen. Van Lanschot Bankiers valt onder het depositogarantiestelsel, het beleggerscompensatiestelsel en de bescherming van de Wet giraal effectenverkeer. De manier waarop uw vermogen wordt beschermd is verschillend. De eerste twee stelsels werken met een vergoeding. Dit betekent dat u bij faillissement van Van Lanschot Bankiers mogelijk in aanmerking komt voor een vergoeding tot een bepaald maximum.

In het schema ziet u de vragen en antwoorden over de drie regelingen. Onder het schema vindt u uitgebreide uitleg over het Depositogarantiestelsel. (Op andere pagina's leest u meer over het  Beleggerscompensatiestelsel en de Wet giraal effectenverkeer).

Depositogarantiestelsel

Beleggerscompensatiestelsel 

Wet giraal effectenverkeer

Voor wie?

  • een natuurlijke persoon
  • een kleine, middelgrote en grootzakelijke onderneming
  • een natuurlijke persoon
  • een kleine onderneming

Alle beleggende klanten (particulier, zakelijk, professionele beleggers)

Maximale vergoeding?

100.000 euro

20.000 euro

Deze wet werkt niet met een vergoeding. Uw beleggingen vallen buiten het faillissement.

Voor wat?

Vergoeding voor uw geld op:

  • betaalrekeningen
  • spaarrekeningen
  • rekeningen LijfrenteSparen
  • Levenslooprekeningen
  • effectenrekeningen
  • deposito’s

Vergoeding voor uw geld en uw beleggingen op uw effectenrekening

Uw beleggingen en (een gedeelte van) de door u verstrekte zekerheden in verband met het aangaan van derivatentransacties. Edelmetalen op rekening vallen er niet onder.

Derivatenposities vallen er per 1 april 2016 onder.

Wanneer?

Bij faillissement van Van Lanschot Bankiers

Bij faillissement van Van Lanschot Bankiers
en als de vermogensscheidingsregels onjuist zijn nageleefd.

Bij faillissement van Van Lanschot Bankiers

1. Voor wie?

Wanneer komt u in aanmerking voor een vergoeding uit het depositogarantiestelsel?

U komt in aanmerking voor een vergoeding als u een natuurlijke persoon, een kleine onderneming of middelgrote of grootzakelijke onderneming bent. De rekening moet op uw naam staan. U komt dus niet in aanmerking als u handelt namens een rekeninghouder (bijvoorbeeld als ouder, gemachtigde of bewindvoerder). De rekeninghouder namens wie u handelt komt zelf wel voor vergoeding in aanmerking.

Wie komt niet aanmerking voor een vergoeding?

Een kleine groep natuurlijke personen komt niet in aanmerking voor een vergoeding. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die een belang hebben van vijf procent of meer in die bank. Ook directe familie van deze personen komt niet in aanmerking.

Komt uw minderjarige kind ook in aanmerking voor een vergoeding?

Uw minderjarig kind valt onder de regeling. De rekening moet wel op naam van uw kind staan.

Komt u in aanmerking voor een vergoeding als u een rekening hebt samen met anderen?

Bij een en/of rekening op naam van meerdere personen heeft elke persoon recht op het maximumbedrag van 100.000 euro. De Nederlandsche Bank gaat ervan uit dat elke rekeninghouder recht heeft op een evenredig deel van het tegoed op een rekening. Bij twee rekeninghouders bijvoorbeeld krijgt iedere rekeninghouder de helft van het tegoed, tenzij dit aantoonbaar anders is geregeld.

Een voorbeeld:

De spaarrekening staat op naam van persoon X en/of Y. Er staat 150.000 euro op de rekening. Rekeninghouder Y heeft nog een eigen rekening met een bedrag van 60.000 euro. Rekeninghouder X krijgt 75.000 euro, de helft van 150.000 euro. Rekeninghouder Y heeft een vordering op de financiële instelling van in totaal 135.000 euro (75.000 euro + 60.000 euro). Daarvan krijgt hij 100.000 euro vergoed.

2. Maximale vergoeding?

Welk bedrag garandeert het depositogarantiestelsel?

Het depositogarantiestelsel garandeert een bedrag van maximaal 100.000 euro per rekeninghouder. Het maximumbedrag van 100.000 euro geldt per bank. Het maakt niet uit hoeveel rekeningen u hebt bij die bank. Als u bijvoorbeeld 200.000 euro bij een bank hebt, verspreid over vier rekeningen, dan krijgt u maximaal 100.000 euro terug. Hebt u meer dan 100.000 euro? Dan bent u voor het bedrag boven de 100.000 euro concurrent-schuldeiser op de boedel van de failliete Nederlandse bank. Dat wil zeggen dat u samen met anderen nog een vordering heeft op de bezittingen van die bank. Of u dan nog geld terugkrijgt is afhankelijk van de opbrengst van de verkoop van de bezittingen en hoeveel andere mensen een vordering hebben.

3. Voor wat?

Welke producten vallen onder het depositogarantiestelsel?

Het geld dat op uw betaalrekeningen, spaarrekeningen, rekeningen LijfrenteSparen, Levenslooprekening, effectenrekeningen en deposito’s bij Van Lanschot Bankiers staat, valt onder het depositogarantiestelsel. Beleggingen, zoals aandelen en obligaties, vallen hier niet onder.

4. Hoe werkt het verder?

Wie voert het depositogarantiestelsel uit?

De Nederlandsche Bank voert het depositogarantiestelsel uit. U ontvangt de vergoeding van de Nederlandsche Bank.

Wanneer ontvangt u de vergoeding?

U ontvangt een vergoeding binnen 20 werkdagen na inwerkingtreding van het depositogarantiestelsel. U moet hiervoor een aanvraag indienen bij De Nederlandsche Bank. U hebt hiervoor 3 maanden de tijd na aankondiging van De Nederlandsche Bank. Deze aankondiging vindt u op de website van De Nederlandsche Bank.

5. Hebt u meer vragen?

Meer informatie over het depositogarantiestelsel vindt u op de website van de Nederlandsche Bank. U kunt ook altijd contact met ons opnemen.

Deze informatie is opgesteld op 10 mei 2016. Wij passen deze informatie zo snel mogelijk aan als dit nodig is.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot