regelingen

Beleggers-compensatiestelsel

Voor de bescherming van uw vermogen kunt u gebruikmaken van verschillende regelingen. Van Lanschot valt onder het depositogarantiestelsel, het beleggerscompensatiestelsel en de
bescherming van de Wet giraal effectenverkeer.

De manier waarop uw vermogen wordt beschermd is verschillend. De eerste twee stelsels werken met een vergoeding. Dit betekent dat u bij faillissement van Van Lanschot mogelijk in aanmerking komt voor een vergoeding tot een bepaald maximum.

In het schema ziet u de vragen en antwoorden over de drie regelingen. Onder het schema vindt u uitgebreide uitleg over het Beleggerscompensatiestelsel. (Op andere pagina's leest u meer over het  Depositogarantiestelsel en de Wet giraal effectenverkeer).

Depositogarantiestelsel Beleggerscompensatiestelsel Wet giraal effectenverkeer
Voor wie?
 • een natuurlijke persoon
 • een kleine, middelgrote en grootzakelijke onderneming
 • een natuurlijke persoon
 • een kleine onderneming

NB Professionele beleggers en marktpartijen komen niet in aanmerking

Alle beleggende klanten (particulier, zakelijk, professionele beleggers)
 Maximale vergoeding?
 €100.000,-  € 20.000,-
Deze wet werkt niet met een vergoeding. Uw beleggingen vallen buiten het faillissement
 Voor wat?

Vergoeding voor uw geld op:

 • betaalrekeningen
 • spaarrekeningen
 • rekeningen LijfrenteSparen
 • levenslooprekeningen
 • effectenrekeningen
 • deposito's
Vergoeding voor uw geld en uw beleggingen op uw effectenrekening

Uw beleggingen en (een gedeelte van) de door u verstrekte zekerheden in verband met het aangaan van derivatentransacties. Edelmetalen op rekening vallen er niet onder.

Derivatenposities vallen er per 1 april 2016 onder.

 Wanneer? Bij faillissement van Van Lanschot
Bij faillissement van Van Lanschot en als de vermogensscheidingsregels onjuist zijn nageleefd.
Bij faillissement van Van Lanschot.

1. Voor wie?

Wanneer komt u in aanmerking voor een vergoeding uit het beleggerscompensatiestelsel?

U komt in aanmerking voor een vergoeding als u een natuurlijke persoon of een kleine onderneming bent. De rekening moet op uw naam staan. U komt dus niet in aanmerking als u een wettelijke vertegenwoordiger bent (bijvoorbeeld een ouder, gemachtigde of bewindvoerder). Degene die u vertegenwoordigt komt zelf wel voor vergoeding in aanmerking.

Wie komt niet aanmerking voor een vergoeding?

Een kleine groep natuurlijke personen komt niet in aanmerking voor een vergoeding. Dit zijn bijvoorbeeld de bestuurders van de bank met betalingsproblemen en mensen die een belang hebben van vijf procent of meer in die bank. Ook directe familie van deze personen komt niet in aanmerking.

Professionele beleggers en marktpartijen komen niet in aanmerking

Wat is een kleine onderneming?

Kleine ondernemingen zijn ondernemingen die een verkorte balans mogen publiceren. Een onderneming mag een verkorte balans opstellen als zij aan twee van de volgende criteria voldoet: 

 • een balanstotaal van 4,4 miljoen euro of minder
 • een netto omzet van 8,8 miljoen euro of minder
 • een gemiddeld personeelsbestand gedurende een jaar van 50 of minder werknemers

Komt uw minderjarige kind ook in aanmerking voor een vergoeding?

Uw minderjarig kind valt onder de regeling. De rekening moet wel op naam van uw kind staan.

2. Maximale vergoeding?

Welk bedrag garandeert het beleggerscompensatiestelsel?

U ontvangt een vergoeding van maximaal 20.000 euro.

3. Voor wat?

Welke producten vallen onder het beleggerscompensatiestelsel?

Het geld en de beleggingen op uw effectenrekening vallen onder het beleggerscompensatiestelsel. Hebt u verlies gemaakt op uw beleggingen? Dan komt het verlies niet in aanmerking voor vergoeding.

4. Wanneer?

Wanneer komt u in aanmerking voor een vergoeding?

U komt alleen in aanmerking voor een vergoeding als Van Lanschot de regels van vermogensscheiding onvoldoende heeft nageleefd. De Autoriteit Financiële Markten en een externe accountant controleren jaarlijks of de bank voldoet aan de regels die gelden voor vermogensscheiding. Deze regels zorgen ervoor dat als Van Lanschot failliet gaat, de beleggingen en/of tegoeden van onze klanten zijn afgescheiden van het vermogen van de bank. Daardoor vallen de beleggingen van klanten niet in de failliete boedel van de bank.

Wat betekent een faillissement van Van Lanschot voor uw beleggingen?

Van Lanschot voldoet aan de wettelijke eisen voor vermogensscheiding. Deze eisen verplichten de bank om de beleggingen van klanten te scheiden van het vermogen van de bank. Door deze scheiding zijn uw beleggingen beschermd als de bank failliet gaat. Uw beleggingen vallen daardoor buiten het faillissement en u kunt erover blijven beschikken.

Zijn al uw beleggingen beschermd?

De meeste beleggingen zijn beschermd. Een beperkt aantal beleggingen is niet beschermd, bijvoorbeeld posities in derivaten tot 1 april 2016. Voor alle financiële instrumenten die Van Lanschot zelf heeft uitgegeven, geldt dat zij bij een eventueel faillissement sterk in waarde dalen of niets meer waard zijn. Dat geldt ook als deze financiële instrumenten zijn afgescheiden van het vermogen van de bank.

5. Hoe werkt het verder?

Wie voert het beleggerscompensatiestelsel uit?

De Nederlandsche Bank voert het beleggerscompensatiestelsel uit. U ontvangt de vergoeding van De Nederlandsche Bank. U ontvangt de vergoeding alleen als u hiervoor in aanmerking komt.

6. Hebt u meer vragen?

Meer informatie over het beleggerscompensatiestelsel vindt u op de website van de Nederlandsche Bank. U kunt ook altijd contact met ons opnemen.

Deze informatie is opgesteld op 15 december 2015. Wij passen deze informatie zo snel mogelijk aan als dit nodig is.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel