Na een overlijden

Hier vindt u informatie over het regelen van bankzaken na een overlijden.

Bankzaken regelen na een overlijden

Ook bij een overlijden helpen wij u graag de bankzaken zorgvuldig te regelen.

Hieronder leest u wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u nodig hebben.

Van melden overlijden tot afhandelen erfenis

1. Overlijden melden
Is een van onze rekeninghouders overleden? Wij verzoeken u ons dat zo spoedig mogelijk te melden en ons de akte van overlijden te sturen. We informeren u vervolgens met een brief over een aantal praktische zaken. Alle rekeningen komen op naam van ‘Erven van’ en het gebruik van de rekening wordt mogelijk deels beperkt totdat de erfgenamen bekend zijn (zie de uitleg lager op deze pagina: Wie mag er handelen op de rekening(en) van de overledene?)

2. Erfgenamen vaststellen
Geeft u ons vervolgens zo snel mogelijk de namen door van de erfgenamen of van de executeur (zie de uitleg lager op deze pagina: Welke documenten ontvangen wij graag van u?). De erfgenamen hebben de keuze om de erfenis wel of niet te aanvaarden (zie de uitleg lager op deze pagina: Erfgenaam en aanvaarding).

3. Bankzaken bespreken
Daarna informeren we de erfgenamen over de rekeningen die de overledene bij ons aanhield. We nemen contact op met de beschikkingsbevoegden om de afwikkeling van de erfenis te bespreken. De doorlooptijd hiervan hangt onder meer af van de complexiteit van de rekeningen die de overledene bij ons aanhield.

4. Uitvoering
Wij voeren voor alle rekeningen de gewenste wijzigingen door; de beschikkingsbevoegde ontvangt hiervan een bevestiging.

Wie mag er handelen op de rekeningen van de overledene?

Eén rekeninghouder

 • Als sprake is van één rekeninghouder, dan blokkeren wij de rekening. Als de rekeninghouder een derde heeft gemachtigd, dan vervalt deze machtiging.
 • De executeur of de gezamenlijke erfgenamen kunnen de rekening weer laten deblokkeren.

En/of-rekening

 • Bij een en/of-rekening blokkeren wij de rekening in principe niet na het overlijden van een rekeninghouder. De andere rekeninghouder kan zelfstandig over het tegoed op de rekening blijven beschikken. De executeur of de gezamenlijke erfgenamen kunnen namens de overleden rekeninghouder handelen.
 • Als wij het vermoeden hebben dat de belangen van een van de partijen worden geschaad, kunnen wij de rekening omzetten in een en/en-rekening (zie het kader hiernaast).
 • Als de rekeninghouders een derde hebben gemachtigd, dan vervalt deze machtiging alleen voor de overledene. De gemachtigde mag nog steeds blijven handelen namens de overgebleven rekeninghouder.

En/en-rekening

 • Bij een en/en-rekening kunnen de rekeninghouders alleen samen beschikken over het tegoed op een rekening.
 • Als een van de rekeninghouders overlijdt, kan de andere rekeninghouder alleen beschikken over het tegoed met medewerking van de executeur of de gezamenlijke erfgenamen.
 • Als de rekeninghouders een derde hebben gemachtigd, dan vervalt deze machtiging.

Erfgenaam en aanvaarding

Als erfgenaam volgt u samen met eventuele andere erfgenamen de overleden persoon op onder algemene titel. U bent dan met uw eigen vermogen aansprakelijk als blijkt dat de schulden van de overledene hoger zijn dan de waarde van de bezittingen. Als erfgenaam hebt u de volgende mogelijkheden:

Drie mogelijkheden

Zuiver aanvaarden

 • Een zuivere aanvaarding betekent dat u onvoorwaardelijk de nalatenschap aanvaardt. U wordt daarmee met uw eigen vermogen aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap.
 • Zuivere aanvaarding kan door middel van een verklaring bij de griffie van de rechtbank, maar kan ook feitelijk al gebeuren door bepaalde handelingen die u doet. Sinds 1 september 2016 aanvaardt u zuiver als u goederen uit de nalatenschap verkoopt, bezwaart of anderszins aan schuldeisers onttrekt. Als u zuiver aanvaard hebt (door verklaring of gedragingen), dan kunt u niet meer voor de andere twee mogelijkheden kiezen.
 • Sinds 1 september 2016 kunt u de rechter verzoeken om een machtiging te geven de nalatenschap beneficiair te aanvaarden als u geconfronteerd wordt met een onverwachte schuld.

Beneficiair aanvaarden

 • Bij een beneficiaire aanvaarding aanvaardt u de nalatenschap, maar bent u niet met uw eigen vermogen aansprakelijk als de nalatenschap negatief blijkt te zijn. U moet hiervoor een verklaring bij de griffie van de rechtbank afleggen.
 • Als wettelijk vertegenwoordiger voor een minderjarige erfgenaam, een onder curatele of onder bewind gestelde, bent u verplicht om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden.
 • Bij een beneficiaire aanvaarding moet de nalatenschap volgens een bepaalde procedure vereffend worden. De goederen van de nalatenschap worden verkocht en de schulden voldaan. Als er daarna een positief bedrag overblijft, komt dit toe aan de erfgenamen. In bepaalde gevallen kan de vereffeningsprocedure achterwege blijven. Raadpleeg uw notaris.

Nalatenschap verwerpen

 • U kunt de nalatenschap ook verwerpen. Daarmee ontvangt u niets uit de nalatenschap en bent u ook niet aansprakelijk voor eventuele schulden.
 • Om te verwerpen moet u een verklaring bij de griffie van de rechtbank afleggen.
 • Als u niet zeker weet of de nalatenschap positief is, is het raadzaam om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden.

Welke documenten ontvangen wij graag van u?

1In de meeste situaties:

In de meeste situaties hebben wij een document van de notaris nodig waaruit blijkt wie bevoegd is om over de rekeningen van de overledene te beschikken: een testament of verklaring van erfrecht.

Testament
Als er in het testament een executeur is aangewezen met de bevoegdheid de nalatenschap af te wikkelen, dan is het testament voldoende voor de bank om de bankzaken af te kunnen handelen. Het testament kan worden opgevraagd door een notaris. Uit een verklaring van het Centraal Testamentenregister blijkt bij welke notaris de laatste versie van het testament is opgemaakt.

Verklaring van erfrecht
Als er geen testament is, of er is in het testament geen executeur aangewezen, dan hebben wij een notariële Verklaring van erfrecht nodig om de bankzaken van de overledene te kunnen afwikkelen. In deze akte staan onder andere gegevens over:

 • de erfgenamen en hun erfdeel
 • of de nalatenschap is verdeeld volgens de wettelijke verdeling
 • eventuele executeurs of bewindvoerders en hun taken

Akte van overlijden
Te allen tijden hebben wij een akte van overlijden nodig.

NB Boedelvolmacht
Als alleen de erfgenamen gezamenlijk bevoegd zijn, dan is het raadzaam om een boedelvolmacht af te geven aan een van de erfgenamen of een vertrouwenspersoon. Anders is voor elke handeling de toestemming van iedere erfgenaam nodig.

Contact

2Als het saldo op de rekeningen bij Van Lanschot lager is dan € 5.000:

Als het saldo op de rekeningen bij Van Lanschot lager is dan € 5.000, dan is een Vrijwaringsverklaring volgens Van Lanschot-model voldoende. Deze verklaring kunt u downloaden.

Als u hiervan gebruikmaakt, hebben wij ook de volgende stukken nodig:

 • officiële kopie van de akte van overlijden
 • kopie van geldig legitimatiebewijs langstlevende partner

Contact

3Als de overledene gehuwd/geregistreerd partner was, er geen testament is en het saldo op de rekeningen bij Van Lanschot lager is dan € 100.000:

Als de overledene gehuwd/geregistreerd partner was, er geen testament is en het saldo op de rekeningen bij Van Lanschot lager is dan € 100.000, dan kan in sommige gevallen gebruik worden gemaakt van de Vrijwaringsverklaring van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Het saldo op de bankrekeningen van de overledene bij Van Lanschot moet dan in ieder geval minder dan € 100.000 bedragen én er mogen geen zogenoemde negatieve indicatoren zijn (bijvoorbeeld ruzie in de familie of procedure tot echtscheiding).

De Vrijwaringsverklaring van de NVB kunt u bij ons opvragen of zelf downloaden op de website van de NVB.

Als u hiervan gebruikmaakt, hebben we ook de volgende stukken nodig:

 • officiële kopie van de akte van overlijden
 • verklaring van Centraal Testamentenregister dat er geen testament aanwezig is
 • kopie van geldig legitimatiebewijs langstlevende partner

Contact

Begrippen

1Wie zijn erfgenamen?

Erfgenamen zijn de personen die als erfgenaam worden benoemd volgens de wet of de personen die als erfgenaam worden benoemd in een testament. De wet regelt wie de erfgenamen zijn van de overledene. Van die wettelijke regeling kan iemand afwijken door een testament te maken.

2Wat is een testament?

Een testament is een akte die door een notaris is opgemaakt en waarmee de erflater kan afwijken van de wettelijke regeling van het erfrecht.

3Wat is een executeur?

Een executeur wordt bij testament benoemd. De benoemde executeur is pas executeur als hij zijn benoeming heeft aanvaard. Uitgangspunt in de wet is dat een executeur de bevoegdheid heeft om een nalatenschap te beheren. In het testament kunnen de bevoegdheden van een executeur worden beperkt of uitgebreid.

4Waaruit bestaat een nalatenschap?

De nalatenschap bestaat uit het vermogen van de overledene. Het vermogen bestaat uit iemands bezittingen en schulden. Voorbeelden van bezittingen zijn de eigen woning of het saldo van rekeningen. Voorbeelden van schulden zijn hypotheken, kredieten of verplichtingen aan de belastingdienst.

5Wat is een legaat?

Met een legaat geeft de erflater een specifiek deel van zijn nalatenschap aan een ander. Bijvoorbeeld een som geld, meubels of sieraden.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot