Bankzaken regelen na een overlijden

informatie
Ook bij een overlijden helpen wij u graag de bankzaken zorgvuldig te regelen. Hieronder leest u wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u nodig hebben. Wilt u een overlijden melden of hebt u advies nodig? Een medewerker van Client Services helpt u verder.

Van melden overlijden tot afhandelen erfenis

1. Overlijden melden

Is een van onze rekeninghouders overleden?

Wij verzoeken u ons dat zo spoedig mogelijk te melden en ons de akte van overlijden te sturen. We informeren u vervolgens met een brief over een aantal praktische zaken. Alle rekeningen komen op naam van ‘Erven van’ en het gebruik van de rekening wordt mogelijk deels beperkt totdat de erfgenamen bekend zijn (zie de uitleg lager op deze pagina: Wie mag er handelen op de rekening(en) van de overledene?)
2. Erfgenamen vaststellen

Wie zijn de erfgenamen of executeur(s)?

Geeft u ons vervolgens zo snel mogelijk de namen door van de erfgenamen of van de executeur (zie de uitleg lager op deze pagina: Welke documenten ontvangen wij graag van u?). De erfgenamen hebben de keuze om de erfenis wel of niet te aanvaarden (zie de uitleg lager op deze pagina: Erfgenaam en aanvaarding).
3. Bankzaken bespreken

Welke rekeningen hield de overledene bij ons aan?

Daarna informeren we de erfgenamen over de rekeningen die de overledene bij ons aanhield. We nemen contact op met de beschikkingsbevoegden om de afwikkeling van de erfenis te bespreken. De doorlooptijd hiervan hangt onder meer af van de complexiteit van de rekeningen die de overledene bij ons aanhield.
4. Uitvoering

Wij doen de gewenste aanpassingen

Wij voeren voor alle rekeningen de gewenste wijzigingen door; de beschikkingsbevoegde ontvangt hiervan een bevestiging.

Bij één rekeninghouder

Wie mag handelen op de rekening van de overledene?

Bij een en/of-rekening

Wie mag handelen op rekening van de overledene?

Bij een en/en-rekening

Wie mag handelen op rekening van de overledene?

Bij één rekeninghouder

Wie mag handelen op de rekening van de overledene?
 • Als sprake is van één rekeninghouder, dan blokkeren wij de rekening.
 • Als de rekeninghouder een derde heeft gemachtigd, dan vervalt deze machtiging.
 • De executeur of de gezamenlijke erfgenamen kunnen de rekening weer laten deblokkeren.

Kunnen wij u helpen?

Erfgenaam en aanvaarding

Mogelijkheden

Welke mogelijkheden hebt u?

Als erfgenaam volgt u samen met eventuele andere erfgenamen de overleden persoon op onder algemene titel. U bent dan met uw eigen vermogen aansprakelijk als blijkt dat de schulden van de overledene hoger zijn dan de waarde van de bezittingen. Als erfgenaam hebt u de drie mogelijkheden: zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen.
Zuiver aanvaarden

U aanvaardt de erfenis onvoorwaardelijk

 • Een zuivere aanvaarding betekent dat u onvoorwaardelijk de nalatenschap aanvaardt. U wordt daarmee met uw eigen vermogen aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap.
 • Zuivere aanvaarding kan door middel van een verklaring bij de griffie van de rechtbank, maar kan ook feitelijk al gebeuren door bepaalde handelingen die u doet. Sinds 1 september 2016 aanvaardt u zuiver als u goederen uit de nalatenschap verkoopt, bezwaart of anderszins aan schuldeisers onttrekt. Als u zuiver aanvaard hebt (door verklaring of gedragingen), dan kunt u niet meer voor de andere twee mogelijkheden kiezen.
 • Sinds 1 september 2016 kunt u de rechter verzoeken om een machtiging te geven de nalatenschap beneficiair te aanvaarden als u geconfronteerd wordt met een onverwachte schuld.
Beneficiair aanvaarden

U aanvaardt de erfenis beneficiair

 • Bij een beneficiaire aanvaarding aanvaardt u de nalatenschap, maar bent u niet met uw eigen vermogen aansprakelijk als de nalatenschap negatief blijkt te zijn. U moet hiervoor een verklaring bij de griffie van de rechtbank afleggen.
 • Als wettelijk vertegenwoordiger voor een minderjarige erfgenaam, een onder curatele of onder bewind gestelde, bent u verplicht om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden.
 • Bij een beneficiaire aanvaarding moet de nalatenschap volgens een bepaalde procedure vereffend worden. De goederen van de nalatenschap worden verkocht en de schulden voldaan. Als er daarna een positief bedrag overblijft, komt dit toe aan de erfgenamen. In bepaalde gevallen kan de vereffeningsprocedure achterwege blijven. Raadpleeg uw notaris.

Nalatenschap verwerpen

U verwerpt de erfenis

 • U kunt de nalatenschap ook verwerpen. Daarmee ontvangt u niets uit de nalatenschap en bent u ook niet aansprakelijk voor eventuele schulden.
 • Om te verwerpen moet u een verklaring bij de griffie van de rechtbank afleggen.
 • Als u niet zeker weet of de nalatenschap positief is, is het raadzaam om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden.
toesturen

Welke documenten ontvangen wij graag van u?

Hieronder leest u welke documenten wij in welke situatie nodig hebben. 
 • In de meeste situaties

  In de meeste situaties hebben wij een document van de notaris nodig waaruit blijkt wie bevoegd is om over de rekeningen van de overledene te beschikken: een testament of verklaring van erfrecht.

  Testament
  Als er in het testament een executeur is aangewezen met de bevoegdheid de nalatenschap af te wikkelen, dan is het testament voldoende voor de bank om de bankzaken af te kunnen handelen. Het testament kan worden opgevraagd door een notaris. Uit een verklaring van het Centraal Testamentenregister blijkt bij welke notaris de laatste versie van het testament is opgemaakt.

  Verklaring van erfrecht
  Als er geen testament is, of er is in het testament geen executeur aangewezen, dan hebben wij een notariële Verklaring van erfrecht nodig om de bankzaken van de overledene te kunnen afwikkelen. In deze akte staan onder andere gegevens over:

  • de erfgenamen en hun erfdeel
  • of de nalatenschap is verdeeld volgens de wettelijke verdeling
  • eventuele executeurs of bewindvoerders en hun taken

  Akte van overlijden
  Te allen tijden hebben wij een akte van overlijden nodig.

  NB Boedelvolmacht
  Als alleen de erfgenamen gezamenlijk bevoegd zijn, dan is het raadzaam om een boedelvolmacht af te geven aan een van de erfgenamen of een vertrouwenspersoon. Anders is voor elke handeling de toestemming van iedere erfgenaam nodig.

 • Als het saldo op de rekeningen bij Van Lanschot lager is dan € 5.000

  Als het saldo op de rekeningen bij Van Lanschot lager is dan € 5.000, dan is een Vrijwaringsverklaring volgens Van Lanschot-model voldoende. Deze verklaring kunt u hieronder downloaden.

  Als u hiervan gebruikmaakt, hebben wij ook de volgende stukken nodig:

  • officiële kopie van de akte van overlijden
  • kopie van geldig legitimatiebewijs langstlevende partner
 • Bij gehuwd/geregistreerd partners, zonder testament, en met een saldo lager dan € 100.000

  Als de overledene gehuwd/geregistreerd partner was, er geen testament is en het saldo op de rekeningen bij Van Lanschot lager is dan € 100.000, dan kan in sommige gevallen gebruik worden gemaakt van de Vrijwaringsverklaring van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

  Het saldo op de bankrekeningen van de overledene bij Van Lanschot moet dan in ieder geval minder dan € 100.000 bedragen én er mogen geen zogenoemde negatieve indicatoren zijn (bijvoorbeeld ruzie in de familie of procedure tot echtscheiding).

  De Vrijwaringsverklaring van de NVB kunt u opvragen bij onze afdeling Client Services. 

  Als u van de vrijwaringsverklaring gebruikmaakt, hebben we ook de volgende stukken nodig:

  • officiële kopie van de akte van overlijden
  • verklaring van Centraal Testamentenregister dat er geen testament aanwezig is
  • kopie van geldig legitimatiebewijs langstlevende partner

Wie zijn erfgenamen?

Uitleg

Wat is een testament?

Uitleg

Wat is een executeur?

Uitleg

Waaruit bestaat een nalatenschap

Uitleg

Wat is een legaat?

Uitleg

Wie zijn erfgenamen?

Uitleg

Erfgenamen zijn de personen die als erfgenaam worden benoemd volgens de wet of de personen die als erfgenaam worden benoemd in een testament. De wet regelt wie de erfgenamen zijn van de overledene. Van die wettelijke regeling kan iemand afwijken door een testament te maken.

Kunnen wij u helpen?

Praktische informatie over schenken en testament

Kennis
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel